Rejestracja

Rejestracja

1. Zgłoszenie rejestracyjne AKC-R

Podmioty chcące prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym uległy zmianie, wówczas podatnik jest obowiązany zgłosić tę zmianę naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Również zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie należy zgłosić na specjalnym formularzu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który dokonał rejestracji, w terminie 7 dni. Wówczas zgłoszenie takie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników.

Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dotyczy również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych wyłącznie zerową stawką akcyzy. Obowiązek ten ciąży zarówno na podmiotach, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, które zostały określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, jak i w załączniku nr 1 do tej ustawy. Wyjaśnić przy tym należy, że obowiązek ten dotyczy tych spośród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych wyłącznie zerową stawką akcyzy, które dokonują w stosunku do tych wyrobów czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności produkcji tych wyrobów, ich importu, czy nabycia wewnątrzwspólnotowego. W związku z tym podmioty, które nie dokonują czynności opodatkowanych akcyzą w stosunku do wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy, a jedynie zużywają te wyroby, zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania zerowej stawki akcyzy, nie muszą składać zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy.

Ponadto, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego ma zastosowanie również do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Wymóg złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie dotyczy natomiast podmiotów prowadzących działalność z użyciem wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie niemających na terytorium Polski siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego został również zwolniony podmiot produkujący energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, o ile energia ta nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, a tylko zużywana przez ten podmiot. Warunkiem przedmiotowego zwolnienia z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego jest konieczność zapłaty akcyzy od wyrobów energetycznych wykorzystanych do produkcji prądu.

2. Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

Zgłoszenia rejestracyjnego nie składa podmiot zamierzający prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot tytoniowy.


Pośredniczący podmiot tytoniowy obowiązany  jest do uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. W tym celu należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2349 z późn. zm.). Wpis podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych następuje na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego, pod warunkiem spełnienia przez podmiot wymogów określonych w art. 20e ust. 1-2 ustawy o podatku akcyzowym, które dotyczą, m.in. złożenia zabezpieczenia akcyzowego, braku zaległości z tytułu cła, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz niekaralności osób kierujących działalnością za określone przestępstwa.

Do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych może zostać wpisany podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju oraz przedsiębiorcy zagraniczni zamierzający prowadzić na terytorium kraju działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, w tym:

  • przedsiębiorcy zagraniczni posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • przedsiębiorcy zagraniczni nie posiadający oddziału na terytorium kraju.

Przy czym należy zauważyć, że podmiot zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na terytorium kraju obowiązany jest do wyznaczenia dla celów akcyzy podmiotu go reprezentującego na terytorium kraju.

Pośredniczący podmiot tytoniowy obowiązany jest do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o planowanych lub zaistniałych zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru lub decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. Również w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy, należy niezwłocznie powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o takim fakcie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zaprzestania prowadzenia tej działalności. Zmiana wpisu podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenie podmiotu z rejestru następują na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje z urzędu decyzję o wykreśleniu podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, w przypadku:

  • prowadzenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy działalności niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub decyzją o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych;
  • naruszenia warunków wymaganych do uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych;
  • wykreślenia z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego.

Ponowne wpisanie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych podmiotu, wobec którego została wydana z urzędu decyzja, o której mowa powyżej, jest możliwe po upływie 3 lat.

3. Powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy

Przed rozpoczęciem działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, należy pisemnie poinformować o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany bez zbędnej zwłoki potwierdzić pisemnie przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy.

Jeżeli dane zawarte w pisemnym powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, wówczas, analogicznie jak w przypadku zgłoszeń rejestracyjnych, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są obowiązane poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry