Stawki akcyzy

Stawki akcyzy

Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie, w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Takie rozwiązanie sprawy kształtowania poziomu stawek podatku akcyzowego powoduje, że w Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo, w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, zmuszona jest do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.

Minimalne poziomy są określone w następujących aktach prawa Unii Europejskiej:

 • dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych,
 • dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych,
 • dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

W ustawie, w art. 89, art. 93-97 oraz art. 99 oraz art. 105 określone zostały stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

Stawki te są wyrażane w:

 • kwocie na jednostkę wyrobu,
 • procencie podstawy opodatkowania,
 • procencie maksymalnej ceny detalicznej,
 • kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

 • benzyny silnikowej - 1.540,00 zł/1.000 l,
 • oleju napędowego - 1.171,00 zł/1.000 l,
 • gazów skroplonych do napędu silników spalinowych - 670,00 zł/1.000 kg,
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.171,00 zł/1.000 l,
 • energii elektrycznej - 20,00 zł/1 MWh,
 • alkoholu etylowego – 5.704,00 zł/1 hl 100% vol.,
 • piwa - 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina - 158,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,
 • papierosów – 206,76 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej,
 • samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 - 18,6% podstawy opodatkowania; pozostałych samochodów osobowych - 3,1% podstawy opodatkowania.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry