Systemy informatyczne dla akcyzy

Systemy informatyczne dla akcyzy

Przepis art. 18 ust. 3 ustawy nałożył na Ministra Finansów obowiązek prowadzenia komputerowej bazy danych zawierającej wykaz podatników prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów pośredniczących.

Dla potrzeb rejestracji ww. podmiotów został stworzony system informatyczny obsługi rejestracji podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami akcyzowymi - System SEED.

Ponadto dla potrzeb akcyzy wdrożono System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System), w ramach którego odbywa się przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym wyłącznie na podstawie elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD. System EMCS jest wykorzystywany przez państwa członkowskie do weryfikacji przemieszczeń realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ponadto system ten służy administracjom państw członkowskich do kontroli konkretnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą i w tym zakresie zastąpił istniejący wcześniej System Weryfikacji Przemieszczania (MVS).

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry