Stawki akcyzy

  Stawki akcyzy

  Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Takie rozwiązanie kwestii kształtowania poziomu stawek podatku akcyzowego powoduje, że w Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo, w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, zmuszona jest do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.

  Minimalne poziomy są określone w następujących aktach prawa Unii Europejskiej:
  - dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych,
  - dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych,
  - dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

  W ustawie w art. 89, art. 93-97 oraz art. 99 oraz art. 105 określone zostały stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

  Stawki te są wyrażane w:
  - kwocie na jednostkę wyrobu,
  - procencie podstawy opodatkowania,
  - procencie maksymalnej ceny detalicznej,
  - kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.
   

  Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe wynoszą w przypadku:

  - - benzyny silnikowej - 1.565,00 zł/1.000 l,

  - - oleju napędowego - 1.196,00 zł/1.000 l,

  - - gazów skroplonych do napędu silników spalinowych - 695,00 zł/1.000 kg,

  - - biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 1.196,00 zł/1.000 l,

  - - energii elektrycznej - 20,00 zł/1 MWh,

  - - alkoholu etylowego – 5.704,00 zł/1 hl 100% vol.,

  - - piwa - 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

  - - wina - 158,00 zł/1 hl gotowego wyrobu,

  - - papierosów – 206,76 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny ddetalicznej,

  - - samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 - 18,6% podstawy    opodatkowania;   pozostałych samochodów osobowych - 3,1% podstawy opodatkowania.

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011-2012Przejdź do góry