Informacje podstawowe

  Informacje podstawowe

  Budżet państwa to plan finansowy uwzględniający planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy.

  Co roku Ministerstwo Finansów przygotowuje ustawę budżetową, w której zapisuje jakie dochody państwo zamierza osiągnąć i na co będzie je wydawać.

  Ustawa budżetowa jest najważniejszym aktem finansowym – planowane dochody i wydatki sięgają setek miliardów złotych, dlatego wymaga ona wielomiesięcznych przygotowań, negocjacji, i wielostronnych uzgodnień.

  To trudne rozmowy – z propozycji poszczególnych resortów, które zgłaszają swoje potrzeby finansowe i wyliczeń Ministerstwa Finansów, które może najlepiej oszacować, jakimi pieniędzmi można będzie w ramach budżetu dysponować, musi powstać spójny plan finansów państwa. Członkowie rządu muszą uzgodnić, czy w danym roku jednym z priorytetów rządu będzie np. modernizacja armii i w związku z tym muszą się znaleźć duże pieniądze na nowe uzbrojenie, czy pilniejszą potrzebą jest np. przystosowanie szkół do przyjęcia sześciolatków. Gdy wspólne stanowisko zostaje uzgodnione i spodziewane wpływy do budżetu zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególne resorty, ustawa trafia do Sejmu, stamtąd do Senatu i na koniec do Prezydenta. Gdy ten ustawę podpisze, jest ona obligatoryjną wytyczną, w jaki sposób wydatki należy realizować.

  W całej procedurze budżetowej można wyróżnić cztery fazy obejmujące etapy od opracowania projektu budżetu do uchwalenia ustawy, które najprościej zobrazować przypisując poszczególne etapy do danej pory roku.

  WIOSNA

  •Zakończenie prac nad opracowaniem oraz publikacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – tzw. noty budżetowej (maj).
  •Określenie przez Ministra Finansów założeń projektu budżetu państwa i przedstawienie ich Radzie Ministrów (maj – czerwiec).
  •Komisja Trójstronna do spraw Społeczno-Gospodarczych – wstępna prognoza wybranych wskaźników makroekonomicznych (czerwiec).
  •Opracowanie i przedłożenie Ministrowi Finansów przez dysponentów części budżetowych planów rzeczowych zadań do realizacji (czerwiec).

  LATO

  •Ustalanie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok (n+1) (lipiec-sierpień).
  •Przesłanie przez dysponentów szczegółowych planów budżetów w ramach części (w terminie 21 dni od otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków).
  •Opracowanie przez Ministerstwo Finansów wstępnego projektu budżetu państwa i przekazanie go Radzie Ministrów.
  •Przekazanie Komisji Trójstronnej projektu ustawy budżetowej do zaopiniowania (nie później niż 20 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi RP).
  •Wniesienie projektu ustawy budżetowej pod obrady Rady Ministrów (wrzesień).
  •Uchwalenie projektu ustawy budżetowej przez Radę Ministrów (wrzesień).
  •Przedłożenie przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem do Sejmu (do 30 września).

  JESIEŃ

  •Pierwsze czytanie w Sejmie.
  •Skierowanie projektu ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych.
  •Drugie czytanie.
  •Trzecie czytanie.
  •Przekazanie uchwalonej przez Sejm ustawy budżetowej do Senatu i Prezydenta.
  •Podjęcie uchwały w sprawie ustawy budżetowej (20 dni od daty jej otrzymania).
  •Skierowanie poprawek senackich ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych.
  •Rozpatrzenie przez Sejm poprawek senackich i sprawozdania Komisji Finansów Publicznych

  ZIMA

  •Przesłanie ustawy budżetowej Prezydentowi RP.
  •Podpisanie przez Prezydenta ustawy budżetowej bądź zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją (w ciągu 7 dni).
  •Ogłoszenie podpisanej ustawy w „Dzienniku Ustaw RP".


  KOLEJNY ROK BUDŻETOWY

  Rozpoczęcie prac nad opracowaniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (styczeń; luty).

  Więcej informacji na temat budżetu państwa jest dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne/Budżet państwa.

  Przejdź do strony Budżet państwa na www.bip.mf.gov.pl (link).

   

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2016 Przejdź do góry