Odliczenia z tytułu darowizn

Odliczenia z tytułu darowizn

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele:

  • określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
  • kultu religijnego

 -  w wysokości nieprzekraczającej  10% dochodu.

Podatnik może dokonywać odliczeń z omawianego tytułu, jeżeli wysokość przekazanej darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczeniom nie podlegają darowizny przekazane na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na rzecz osób fizycznych.

Wyłączenie dotyczy również darowizn na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami (art. 18 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, poprzez podanie m.in. jego nazwy, adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej.

Odliczenia nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Z uwagi na inne warunki skorzystania z powyższego odliczenia należy zapoznać się z treścią art. 18 ww. ustawy.

Podatnikom przysługuje również prawo odliczeń od dochodu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Zasady tych odliczeń wynikają z odrębnych ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów w Polsce (tzw. "ustawy kościelne").

Podstawa prawna:

  • art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 450)
  • art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 380)
  • art. 40 ust 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1726)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry