Wycena obligacji w euro

Wycena obligacji w euro

Ministerstwo Finansów informuje, że 16 marca br. dokonano wyceny 10-letnich i ponownego otwarcia 20-letnich obligacji nominowanych w euro o łącznej wartości nominalnej 1,5 mld euro. Wartość nominalna emisji 10-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 22 października 2027 r. wyniosła 1 mld euro. Obligacje wyceniono na 55 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,471%, przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 1,375%.

Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Niemiec i Austrii (31%), Wielkiej Brytanii i Irlandii (14%), Francji (13%), Polski (10%), Szwajcarii (10%), krajów Beneluxu (7%), krajów nordyckich (7%), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (4%), pozostałych krajów z Europy oraz reszty świata (4%). W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (61%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (16%), banki (12%) oraz banki centralne i instytucje publiczne (11%).

Wartość nominalna ponownie otwartej emisji 20-letniej obligacji o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. wyniosła 500 mln euro. Obligacje wyceniono na 83 punkty bazowe powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,198% przy rocznym kuponie obligacji na poziomie 2,375%. Łączna wartość nominalna emisji osiągnęła 2mld EUR.

Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Wielkiej Brytanii (27%), Niemiec i Austrii (18%), Szwajcarii (6%), Polski (6%), pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (3%), pozostałych krajów z Europy (36%) oraz reszty świata (4%). W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (44%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (43%), banki centralne i instytucje publiczne (11%) oraz banki (2%).

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, ING, JP Morgan oraz PKO BP.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry