Struktura inwestorów

  Struktura inwestorów

  W maju portfel złotowych obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 0,99 mld zł. Na koniec maja zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 196,7 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zmniejszył się do 31,8% z 32,3% na koniec kwietnia.

  zaangażowanie inwestorów zagranicznych

  (A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec maja 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 257 865,91 0,00 257 865,91
  Inwestorzy zagraniczni* 196 697,33 0,00 196 697,33
  Zakłady ubezpieczeniowe 61 831,88 0,00 61 831,88
  Fundusze emerytalne 2 305,05 0,00 2 305,05
  Fundusze inwestycyjne 58 635,23 0,00 58 635,23
  Osoby fizyczne 17 331,53 0,00 17 331,53
  Podmioty niefinansowe 1 126,47 0,00 1 126,47
  Inne podmioty Razem 39 913,69 0,00 39 913,69
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Razem 635 707,09 0,00 635 707,09

  (B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec maja 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki Razem 257 865,91 0,00 257 865,91
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Inwestorzy zagraniczni* 196 697,33 0,00 196 697,33
  Zakłady ubezpieczeniowe 61 831,88 0,00 61 831,88
  Fundusze emerytalne 2 305,05 0,00 2 305,05
  Fundusze inwestycyjne 58 635,23 0,00 58 635,23
  Osoby fizyczne 17 331,53 0,00 17 331,53
  Podmioty niefinansowe 1 126,47 0,00 1 126,47
  Inne podmioty 39 913,69 0,00 39 913,69
  Razem 635 707,09 0,00 635 707,09


  * W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".

  Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - maj 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 29.06.2018 r.

  W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2018 r.

    Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 6 944,98 0,00 6 944,98
  Banki centralne 35 355,07 0,00 35 355,07
  Instytucje publiczne 445,87 0,00 445,87
  Zakłady ubezpieczeniowe 10 160,74 0,00 10 160,74
  Fundusze emerytalne 14 751,09 0,00 14 751,09
  Fundusze inwestycyjne 37 967,32 0,00 37 967,32
  Fundusze hedgingowe 1 242,37 0,00 1 242,37
  Osoby fizyczne 56,70 0,00 56,70
  Podmioty niefinansowe 7 335,44 0,00 7 335,44
  Inne podmioty 28 486,64 0,00 28 486,64
  Razem 142 746,22 0,00 142 746,22
  Rachunki zbiorcze** 53 951,11 0,00 53 951,11
  Nierezydenci razem 196 697,33 0,00 196 697,33


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 42 795,91 0,00 42 795,91
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 13 146,43 0,00 13 146,43
  Europa - kraje spoza UE 1 671,90 0,00 1 671,90
  Afryka 45,82 0,00 45,82
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 702,31 0,00 702,31
  Ameryka Północna 15 432,72 0,00 15 432,72
  Australia i Oceania 1 990,42 0,00 1 990,42
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 61 851,39 0,00 61 851,39
  Bliski Wschód 5 109,33 0,00 5 109,33
  Razem 142 746,22 0,00 142 746,22
  Rachunki zbiorcze** 53 951,11 0,00 53 951,11
  Nierezydenci razem 196 697,33 0,00 196 697,33


  ** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 16,13 0,00 16,13
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
  Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
  Afryka 25,21 0,00 25,21
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 50,00 0,00 50,00
  Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
  Australia i Oceania 0,00 0,00 0,00
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 33 456,77 0,00 33 456,77
  Bliski Wschód 1 806,96 0,00 1 806,96
  Razem 35 355,07 0,00 35 355,07


  Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w maju 2018 r.

  Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  02.05.2018 197 371,19 0,00 197 371,19
  04.05.2018 195 993,80 0,00 195 993,80
  07.05.2018 198 009,71 0,00 198 009,71
  08.05.2018 197 301,06 0,00 197 301,06
  09.05.2018 196 202,09 0,00 196 202,09
  10.05.2018 196 243,07 0,00 196 243,07
  11.05.2018 194 935,69 0,00 194 935,69
  14.05.2018 194 077,87 0,00 194 077,87
  15.05.2018 194 670,88 0,00 194 670,88
  16.05.2018 195 156,65 0,00 195 156,65
  17.05.2018 194 312,43 0,00 194 312,43
  18.05.2018 193 301,63 0,00 193 301,63
  21.05.2018 194 129,55 0,00 194 129,55
  22.05.2018 194 283,08 0,00 194 283,08
  23.05.2018 193 906,37 0,00 193 906,37
  24.05.2018 193 593,79 0,00 193 593,79
  25.05.2018 194 398,75 0,00 194 398,75
  28.05.2018 194 040,90 0,00 194 040,90
  29.05.2018 195 452,92 0,00 195 452,92
  30.05.2018 196 655,44 0,00 196 655,44


  Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - maj 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 29.06.2018 r.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry