Struktura inwestorów

  Struktura inwestorów

  W listopadzie portfel złotowych obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,9 mld zł. Na koniec listopada zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 200,0 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem ponownie się zmniejszył, do 32,9% z 33,6% na koniec października.

  zaangażowanie inwestorów zagranicznych

  (A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec listopada 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 249 891,83 0,00 249 891,83
  Inwestorzy zagraniczni* 200 024,08 0,00 200 024,08
  Zakłady ubezpieczeniowe 60 088,79 0,00 60 088,79
  Fundusze emerytalne 2 283,84 0,00 2 283,84
  Fundusze inwestycyjne 55 850,38 0,00 55 850,38
  Osoby fizyczne 15 625,28 0,00 15 625,28
  Podmioty niefinansowe 1 139,84 0,00 1 139,84
  Inne podmioty Razem 37 787,25 0,00 37 787,25
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Razem 622 691,28 0,00 622 691,28

  (B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec listopada 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki Razem 249 891,83 0,00 249 891,83
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Inwestorzy zagraniczni* 200 024,08 0,00 200 024,08
  Zakłady ubezpieczeniowe 60 088,79 0,00 60 088,79
  Fundusze emerytalne 2 283,84 0,00 2 283,84
  Fundusze inwestycyjne 55 850,38 0,00 55 850,38
  Osoby fizyczne 15 625,28 0,00 15 625,28
  Podmioty niefinansowe 1 139,84 0,00 1 139,84
  Inne podmioty 37 787,25 0,00 37 787,25
  Razem 622 691,28 0,00 622 691,28


  * W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".

  Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - listopad 2017 r.
  Ostatnia aktualizacja - 29.12.2017 r.

  W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2017 r.

    Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 5 861,93 0,00 5 861,93
  Banki centralne 34 910,62 0,00 34 910,62
  Instytucje publiczne 6 741,77 0,00 6 741,77
  Zakłady ubezpieczeniowe 9 295,53 0,00 9 295,53
  Fundusze emerytalne 15 810,37 0,00 15 810,37
  Fundusze inwestycyjne 38 432,28 0,00 38 432,28
  Fundusze hedgingowe 1 090,36 0,00 1 090,36
  Osoby fizyczne 54,04 0,00 54,04
  Podmioty niefinansowe 7 032,41 0,00 7 032,41
  Inne podmioty 27 212,49 0,00 27 212,49
  Razem 146 441,79 0,00 146 441,79
  Rachunki zbiorcze** 53 582,29 0,00 53 582,29
  Nierezydenci razem 200 024,08 0,00 200 024,08


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2017 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 43 337,96 0,00 43 337,96
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 10 120,76 0,00 10 120,76
  Europa - kraje spoza UE 7 503,71 0,00 7 503,71
  Afryka 35,81 0,00 35,81
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 703,22 0,00 703,22
  Ameryka Północna 19 876,73 0,00 19 876,73
  Australia i Oceania 2 001,20 0,00 2 001,20
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 57 607,85 0,00 57 607,85
  Bliski Wschód 5 254,55 0,00 5 254,55
  Razem 146 441,79 0,00 146 441,79
  Rachunki zbiorcze** 53 582,29 0,00 53 582,29
  Nierezydenci razem 200 024,08 0,00 200 024,08


  ** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2017 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 37,70 0,00 37,70
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
  Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
  Afryka 25,21 0,00 25,21
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 50,00 0,00 50,00
  Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
  Australia i Oceania 0,00 0,00 0,00
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 32 350,34 0,00 32 350,34
  Bliski Wschód 2 447,37 0,00 2 447,37
  Razem 34 910,62 0,00 34 910,62


  Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w listopadzie 2017 r.

  Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  02.11.2017 203 041,81 0,00 203 041,81
  03.11.2017 202 306,45 0,00 202 306,45
  06.11.2017 202 465,61 0,00 202 465,61
  07.11.2017 202 783,33 0,00 202 783,33
  08.11.2017 203 321,10 0,00 203 321,10
  09.11.2017 203 174,77 0,00 203 174,77
  10.11.2017 204 655,08 0,00 204 655,08
  13.11.2017 204 140,66 0,00 204 140,66
  14.11.2017 202 825,85 0,00 202 825,85
  15.11.2017 202 983,82 0,00 202 983,82
  16.11.2017 202 329,77 0,00 202 329,77
  17.11.2017 202 626,88 0,00 202 626,88
  20.11.2017 201 096,04 0,00 201 096,04
  21.11.2017 200 879,04 0,00 200 879,04
  22.11.2017 200 958,30 0,00 200 958,30
  23.11.2017 200 476,40 0,00 200 476,40
  24.11.2017 200 682,73 0,00 200 682,73
  27.11.2017 200 694,60 0,00 200 694,60
  28.11.2017 200 073,47 0,00 200 073,47
  29.11.2017 200 364,63 0,00 200 364,63
  30.11.2017 199 984,91 0,00 199 984,91


  Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - listopad 2017 r.
  Ostatnia aktualizacja - 29.12.2017 r.

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry