Struktura inwestorów

  Struktura inwestorów

  We wrześniu portfel złotowych obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 3,5 mld zł. Na koniec września zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 205,1 mld zł, a ich udział w długu w rynkowych obligacjach skarbowych ogółem zmniejszył się do 33,9% z 34,5% na koniec sierpnia.

  zaangażowanie inwestorów zagranicznych

  (A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec września 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 244 826,85 0,00 244 826,85
  Inwestorzy zagraniczni* 205 101,95 0,00 205 101,95
  Zakłady ubezpieczeniowe 59 847,95 0,00 59 847,95
  Fundusze emerytalne 2 223,83 0,00 2 223,83
  Fundusze inwestycyjne 54 623,29 0,00 54 623,29
  Osoby fizyczne 14 595,85 0,00 14 595,85
  Podmioty niefinansowe 1 150,38 0,00 1 150,38
  Inne podmioty Razem 36 689,03 0,00 36 689,03
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Razem 619 059,14 0,00 619 059,14

  (B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec września 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki Razem 244 826,85 0,00 244 826,85
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Inwestorzy zagraniczni* 205 101,95 0,00 205 101,95
  Zakłady ubezpieczeniowe 59 847,95 0,00 59 847,95
  Fundusze emerytalne 2 223,83 0,00 2 223,83
  Fundusze inwestycyjne 54 623,29 0,00 54 623,29
  Osoby fizyczne 14 595,85 0,00 14 595,85
  Podmioty niefinansowe 1 150,38 0,00 1 150,38
  Inne podmioty 36 689,03 0,00 36 689,03
  Razem 619 059,14 0,00 619 059,14


  * W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".

  Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - wrzesień 2017 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.10.2017 r.

  W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2017 r.

    Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 12 832,63 0,00 12 832,63
  Banki centralne 26 841,31 0,00 26 841,31
  Instytucje publiczne 11 012,03 0,00 11 012,03
  Zakłady ubezpieczeniowe 9 901,63 0,00 9 901,63
  Fundusze emerytalne 16 402,82 0,00 16 402,82
  Fundusze inwestycyjne 39 970,82 0,00 39 970,82
  Fundusze hedgingowe 1 255,91 0,00 1 255,91
  Osoby fizyczne 50,70 0,00 50,70
  Podmioty niefinansowe 7 344,37 0,00 7 344,37
  Inne podmioty 25 945,91 0,00 25 945,91
  Razem 151 558,15 0,00 151 558,15
  Rachunki zbiorcze** 53 543,80 0,00 53 543,80
  Nierezydenci razem 205 101,95 0,00 205 101,95


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2017 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 43 774,32 0,00 43 774,32
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 9 869,52 0,00 9 869,52
  Europa - kraje spoza UE 11 838,27 0,00 11 838,27
  Afryka 35,81 0,00 35,81
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 770,65 0,00 770,65
  Ameryka Północna 20 513,02 0,00 20 513,02
  Australia i Oceania 1 909,87 0,00 1 909,87
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 57 495,52 0,00 57 495,52
  Bliski Wschód 5 351,16 0,00 5 351,16
  Razem 151 558,15 0,00 151 558,15
  Rachunki zbiorcze** 53 543,80 0,00 53 543,80
  Nierezydenci razem 205 101,95 0,00 205 101,95


  ** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2017 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2017 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 67,30 0,00 67,30
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
  Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
  Afryka 25,21 0,00 25,21
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 50,00 0,00 50,00
  Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
  Australia i Oceania 0,00 0,00 0,00
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 24 412,54 0,00 24 412,54
  Bliski Wschód 2 286,26 0,00 2 286,26
  Razem 26 841,31 0,00 26 841,31


  Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych we wrześniu 2017 r.

  Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  01.09.2017 207 388,53 0,00 207 388,53
  04.09.2017 207 533,25 0,00 207 533,25
  05.09.2017 207 548,23 0,00 207 548,23
  06.09.2017 208 443,58 0,00 208 443,58
  07.09.2017 209 068,88 0,00 209 068,88
  08.09.2017 210 041,36 0,00 210 041,36
  11.09.2017 211 672,49 0,00 211 672,49
  12.09.2017 212 011,90 0,00 212 011,90
  13.09.2017 211 808,03 0,00 211 808,03
  14.09.2017 212 073,55 0,00 212 073,55
  15.09.2017 211 824,14 0,00 211 824,14
  18.09.2017 210 997,08 0,00 210 997,08
  19.09.2017 210 594,19 0,00 210 594,19
  20.09.2017 210 036,31 0,00 210 036,31
  21.09.2017 209 012,15 0,00 209 012,15
  22.09.2017 208 510,56 0,00 208 510,56
  25.09.2017 208 136,63 0,00 208 136,63
  26.09.2017 207 443,52 0,00 207 443,52
  27.09.2017 206 253,77 0,00 206 253,77
  28.09.2017 206 398,23 0,00 206 398,23
  29.09.2017 205 065,76 0,00 205 065,76


  Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - wrzesień 2017 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.10.2017 r.

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry