Struktura inwestorów

  Struktura inwestorów

  W sierpniu zaangażowanie inwestorów zagranicznych w złotowe obligacje skarbowe spadło o 2,8 mld zł. Na koniec sierpnia zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 187,8 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zmniejszył się do 30,5% z 30,9% na koniec lipca.

  zaangażowanie inwestorów zagranicznych

  (A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec sierpnia 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 261 229,87 0,00 261 229,87
  Inwestorzy zagraniczni* 187 864,77 0,00 187 864,77
  Zakłady ubezpieczeniowe 63 448,86 0,00 63 448,86
  Fundusze emerytalne 2 203,23 0,00 2 203,23
  Fundusze inwestycyjne 59 306,29 0,00 59 306,29
  Osoby fizyczne 18 746,80 0,00 18 746,80
  Podmioty niefinansowe 1 177,30 0,00 1 177,30
  Inne podmioty Razem 41 031,71 0,00 41 031,71
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Razem 635 008,82 0,00 635 008,82

  (B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec sierpnia 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki Razem 261 229,87 0,00 261 229,87
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Inwestorzy zagraniczni* 187 864,77 0,00 187 864,77
  Zakłady ubezpieczeniowe 63 448,86 0,00 63 448,86
  Fundusze emerytalne 2 203,23 0,00 2 203,23
  Fundusze inwestycyjne 59 306,29 0,00 59 306,29
  Osoby fizyczne 18 746,80 0,00 18 746,80
  Podmioty niefinansowe 1 177,30 0,00 1 177,30
  Inne podmioty 41 031,71 0,00 41 031,71
  Razem 635 008,82 0,00 635 008,82


  * W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".

  Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - sierpień 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 28.09.2018 r.

  W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec sierpnia 2018 r.

    Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec sierpnia 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 4 051,26 0,00 4 051,26
  Banki centralne 39 215,84 0,00 39 215,84
  Instytucje publiczne 443,69 0,00 443,69
  Zakłady ubezpieczeniowe 9 801,56 0,00 9 801,56
  Fundusze emerytalne 14 394,21 0,00 14 394,21
  Fundusze inwestycyjne 31 645,52 0,00 31 645,52
  Fundusze hedgingowe 2 580,42 0,00 2 580,42
  Osoby fizyczne 54,40 0,00 54,40
  Podmioty niefinansowe 9 186,44 0,00 9 186,44
  Inne podmioty 28 177,22 0,00 28 177,22
  Razem 139 550,56 0,00 139 550,56
  Rachunki zbiorcze** 48 314,20 0,00 48 314,20
  Nierezydenci razem 187 864,77 0,00 187 864,77


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec sierpnia 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec sierpnia 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 39 310,99 0,00 39 310,99
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 9 474,81 0,00 9 474,81
  Europa - kraje spoza UE 1 566,67 0,00 1 566,67
  Afryka 48,37 0,00 48,37
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 709,61 0,00 709,61
  Ameryka Północna 13 807,42 0,00 13 807,42
  Australia i Oceania 1 816,95 0,00 1 816,95
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 67 383,91 0,00 67 383,91
  Bliski Wschód 5 431,84 0,00 5 431,84
  Razem 139 550,56 0,00 139 550,56
  Rachunki zbiorcze** 48 314,20 0,00 48 314,20
  Nierezydenci razem 187 864,77 0,00 187 864,77


  ** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec sierpnia 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec sierpnia 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 27,07 0,00 27,07
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
  Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
  Afryka 27,76 0,00 27,76
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 25,00 0,00 25,00
  Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
  Australia i Oceania 0,00 0,00 0,00
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 37 219,40 0,00 37 219,40
  Bliski Wschód 1 916,60 0,00 1 916,60
  Razem 39 215,84 0,00 39 215,84


  Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w sierpniu 2018 r.

  Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  01.08.2018 190 075,30 0,00 190 075,30
  02.08.2018 190 811,20 0,00 190 811,20
  03.08.2018 191 097,15 0,00 191 097,15
  06.08.2018 190 075,10 0,00 190 075,10
  07.08.2018 189 608,71 0,00 189 608,71
  08.08.2018 189 492,34 0,00 189 492,34
  09.08.2018 189 704,71 0,00 189 704,71
  10.08.2018 189 213,35 0,00 189 213,35
  13.08.2018 189 353,37 0,00 189 353,37
  14.08.2018 188 744,77 0,00 188 744,77
  16.08.2018 188 666,91 0,00 188 666,91
  17.08.2018 188 301,89 0,00 188 301,89
  20.08.2018 188 617,26 0,00 188 617,26
  21.08.2018 189 289,13 0,00 189 289,13
  22.08.2018 188 998,52 0,00 188 998,52
  23.08.2018 189 707,41 0,00 189 707,41
  24.08.2018 190 094,01 0,00 190 094,01
  27.08.2018 190 917,93 0,00 190 917,93
  28.08.2018 190 216,29 0,00 190 216,29
  29.08.2018 189 067,41 0,00 189 067,41
  30.08.2018 188 317,14 0,00 188 317,14
  31.08.2018 187 823,93 0,00 187 823,93


  Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - sierpień 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 28.09.2018 r.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry