Struktura inwestorów

  Struktura inwestorów

  W lutym portfel złotowych obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,9 mld zł. Na koniec lutego zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 200,4 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zmniejszył się do 32,3% z 32,7% na koniec stycznia.

  zaangażowanie inwestorów zagranicznych

  (A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lutego 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 255 456,51 0,00 255 456,51
  Inwestorzy zagraniczni* 200 465,47 0,00 200 465,47
  Zakłady ubezpieczeniowe 61 645,39 0,00 61 645,39
  Fundusze emerytalne 2 407,13 0,00 2 407,13
  Fundusze inwestycyjne 58 191,62 0,00 58 191,62
  Osoby fizyczne 16 576,33 0,00 16 576,33
  Podmioty niefinansowe 1 077,89 0,00 1 077,89
  Inne podmioty Razem 40 133,86 0,00 40 133,86
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Razem 635 954,20 0,00 635 954,20

  (B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lutego 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki Razem 255 456,51 0,00 255 456,51
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Inwestorzy zagraniczni* 200 465,47 0,00 200 465,47
  Zakłady ubezpieczeniowe 61 645,39 0,00 61 645,39
  Fundusze emerytalne 2 407,13 0,00 2 407,13
  Fundusze inwestycyjne 58 191,62 0,00 58 191,62
  Osoby fizyczne 16 576,33 0,00 16 576,33
  Podmioty niefinansowe 1 077,89 0,00 1 077,89
  Inne podmioty 40 133,86 0,00 40 133,86
  Razem 635 954,20 0,00 635 954,20


  * W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".

  Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - luty 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 30.03.2018 r.

  W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r.

    Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 8 217,89 0,00 8 217,89
  Banki centralne 33 270,72 0,00 33 270,72
  Instytucje publiczne 3 025,67 0,00 3 025,67
  Zakłady ubezpieczeniowe 9 826,94 0,00 9 826,94
  Fundusze emerytalne 15 311,82 0,00 15 311,82
  Fundusze inwestycyjne 41 336,13 0,00 41 336,13
  Fundusze hedgingowe 1 235,51 0,00 1 235,51
  Osoby fizyczne 50,34 0,00 50,34
  Podmioty niefinansowe 6 363,32 0,00 6 363,32
  Inne podmioty 28 508,19 0,00 28 508,19
  Razem 147 146,53 0,00 147 146,53
  Rachunki zbiorcze** 53 318,94 0,00 53 318,94
  Nierezydenci razem 200 465,47 0,00 200 465,47


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 45 220,47 0,00 45 220,47
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 12 344,28 0,00 12 344,28
  Europa - kraje spoza UE 3 798,75 0,00 3 798,75
  Afryka 35,81 0,00 35,81
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 713,67 0,00 713,67
  Ameryka Północna 18 974,86 0,00 18 974,86
  Australia i Oceania 1 997,65 0,00 1 997,65
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 57 817,91 0,00 57 817,91
  Bliski Wschód 6 243,14 0,00 6 243,14
  Razem 147 146,53 0,00 147 146,53
  Rachunki zbiorcze** 53 318,94 0,00 53 318,94
  Nierezydenci razem 200 465,47 0,00 200 465,47


  ** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 34,01 0,00 34,01
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
  Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
  Afryka 25,21 0,00 25,21
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 50,00 0,00 50,00
  Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
  Australia i Oceania 0,00 0,00 0,00
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 31 129,09 0,00 31 129,09
  Bliski Wschód 2 032,41 0,00 2 032,41
  Razem 33 270,72 0,00 33 270,72


  Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w lutym 2018 r.

  Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  01.02.2018 199 687,85 0,00 199 687,85
  02.02.2018 199 986,04 0,00 199 986,04
  05.02.2018 200 158,26 0,00 200 158,26
  06.02.2018 199 638,58 0,00 199 638,58
  07.02.2018 199 847,67 0,00 199 847,67
  08.02.2018 200 924,45 0,00 200 924,45
  09.02.2018 201 073,46 0,00 201 073,46
  12.02.2018 201 682,45 0,00 201 682,45
  13.02.2018 201 005,36 0,00 201 005,36
  14.02.2018 200 653,31 0,00 200 653,31
  15.02.2018 200 626,87 0,00 200 626,87
  16.02.2018 201 382,72 0,00 201 382,72
  19.02.2018 200 817,48 0,00 200 817,48
  20.02.2018 201 098,93 0,00 201 098,93
  21.02.2018 200 754,29 0,00 200 754,29
  22.02.2018 201 521,07 0,00 201 521,07
  23.02.2018 201 880,69 0,00 201 880,69
  26.02.2018 201 504,14 0,00 201 504,14
  27.02.2018 199 777,06 0,00 199 777,06
  28.02.2018 200 430,12 0,00 200 430,12


  Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - luty 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 30.03.2018 r.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry