Podatek od spadków i darowizn

  Podatek od spadków i darowizn

  Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

  Przedmiot opodatkowania

  Podatkowi od spadków i darowizn podlega:

  • nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  a) dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
  b) darowizny, polecenia darczyńcy,
  c) zasiedzenia,
  d) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  e) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
  f) nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności;

  • nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
  • nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
  • nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Więcej w Niezbędniku podatnika na Portalu Podatkowym.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2015 Przejdź do góry