Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny wynikające z odrębnych ustaw.

Są to darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które  mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.  Odlicza się wartość faktycznie dokonanej darowizny.

Prawo odliczania darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze wynika z następujących ustaw o stosunku państwa do kościoła:

 1.  z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 380) – art. 55 ust. 7;
 2.  z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1726) – art. 40 ust. 7;
 3.  z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1889) – art. 28 ust. 5;
 4.  z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 169) – art. 33 ust. 5;
 5.  z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 43) - art. 34 ust. 2;
 6. z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1712) - art. 29 ust. 5;
 7. z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 13) – art. 29 ust. 5;
 8. z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 14) – art. 26 ust. 5;
 9. z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1599) – art. 27 ust. 5;
 10. z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 44) – art. 24 ust. 5;
 11. z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 483) – art. 19 ust. 2.

W przepisach "ustaw kościelnych" odliczenie uwarunkowane zostało dwiema przesłankami, tj. pokwitowaniem odbioru darowizny wystawionym przez obdarowanego (takim dokumentem musi dysponować darczyńca w chwili dokonania odliczenia od dochodu) oraz sprawozdaniem o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny.

Niezależnie od powyższego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na odliczenie tylko tych darowizn, których wysokość jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody:

 • z działalności gospodarczej,
 • z najmu, dzierżawy

- podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Podstawa prawna: wskazane wyżej przepisy ustaw odrębnych oraz art. 26 ust. 6b, 6c, 6d, 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry