Darowizny na krwiodawstwo

Darowizny na krwiodawstwo

Odliczeniu od dochodów podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn.zm.).

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy.
Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego (zobacz) oraz na działalność pożytku publicznego (zobacz).

Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Odliczeń dokonuje się:

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody

a) z działalności gospodarczej

b) z najmu, dzierżawy

    -  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

  • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Podatnik odliczający darowizny jest obowiązany w zeznaniu podatkowym  wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, w szczególności jej nazwę i adres.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy  PIT.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry