Odliczanie strat

Odliczanie strat

W przypadku poniesienia straty ze źródła przychodów w roku podatkowym, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Wysokość obniżenia dochodu w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% rozliczanej za dany rok podatkowy straty.

Powyższe zasady nie mają zastosowania do strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych (m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów) oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry