Ulga na powrót

Ulga na powrót

Odliczenie przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:

1)  ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy PIT, lub

2)  z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu  korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

– rozliczającym się na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy PIT, tj. z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego.

Podatnicy mają prawo odliczyć od podatku, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy PIT, kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego od ww. dochodów według zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy PIT (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Przepisy ustawy PIT nie określają szczególnego sposobu dokumentowania dla potrzeb tej ulgi.

Realizacja odliczenia następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym:

  • PIT-36 albo PIT-37 - od podatku obliczonego według skali podatkowej,
  • PIT-36L - od podatku obliczonego według jednolitej 19% stawki (zgodnie z art. 30c ustawy PIT),
  • PIT-28 - od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody (przychody) z ww. źródeł uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu określającym wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy PIT.

 

Podstawa prawna: art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry