Nowe zaniechania podatku PIT

Nowe zaniechania podatku PIT

Minister Rozwoju i Finansów wydał dwa rozporządzenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • z dnia 26 kwietnia 2017 r., na podstawie którego w latach 2016-2019 zaniechany został pobór podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. poz. 864;
  •  z dnia 28 kwietnia 2017 r., na podstawie którego w latach 2016-2018 zaniechany został pobór podatku dochodowego od osób fizycznychod stypendiów i innych świadczeń otrzymywanych w ramach programów wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przez osoby fizyczne wyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu:
  1. odbycia części studiów wyższych, studiów doktoranckich, staży naukowych albo wzięcia udziału w innych formach kształcenia,
  2. prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych

- w zakresie nieobjętym zwolnieniem od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt 23a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. poz. 871.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry