Unijny Kodeks Celny

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 października 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (UKC). UKC uchyla rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny).

  UKC ma na celu zastąpienie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (WKC), co nie oznacza, że WKC przestaje obowiązywać. Stan prawny, podobnie jak w czasie obowiązywania ZKC, pozostaje bez zmian ponieważ stosowanie UKC wymaga wdrożenia przepisów wykonawczych
   i delegowanych. Zgodnie z art. 278 UKC pełne stosowanie UKC w oparciu o systemy informatyczne nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. Terminy wdrożenia poszczególnych systemów i okresy przejściowe zostaną wskazane w aktach wykonawczych/delegowanych, których przyjęcie nastąpi do 1 maja 2016 r. Datę przyjęcia aktów delegowanych
   i wykonawczych określono w art. 288 ust. 2 UKC, zgodnie ze sprostowaniem w Dz. U. L 287 z 29.10.2013 s. 90.

  Szczegółowe informacje na temat wdrażaniem przepisów UKC podamy w późniejszym terminie.

  Sprostowanie Unijnego Kodeksu Celnego

  Unijny Kodeks Celny

  Rozporządzenie zmieniające datę stosowania ZKC

  Pobierz prezentację o stanie prawnym związanym z UKC na czerwiec 2013 r.

  Zmodernizowany Kodeks Celny