Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2016 r.

Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2016 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w 2016 r. zawierało na rynku następujące operacje:

1) transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej,
2) transakcje typu cross currency swap,
3) transakcje wymiany walut na złote.

Ad 1)
Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i wartość nominalną 27 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2016-2017 r. W wyniku zawartych transakcji o 1,4 mld zł zwiększono koszty 2016 r. i zmniejszono koszty w 2017 r.
Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. Dochodowość transakcji była wyższa od kosztu pozyskiwania środków przez Ministerstwo Finansów. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2016 r. przekazanej do Komisji Europejskiej.

Ad 2)
Transakcje cross currency swap polegają na wymianie kwoty nominalnej w dwóch walutach po tym samym kursie w dniu zawarcia transakcji i w dacie zapadalności oraz na okresowej wymianie płatności odsetkowych kalkulowanych w oparciu o ustalone w dniu transakcji nominał i stałe stopy procentowe dla dwóch walut. Zapadalność zawartych w 2016 r. transakcji wynosiła od 3 do 10 lat.
W wyniku zawartych transakcji Ministerstwo Finansów zamieniło środki posiadane w USD (1,8 mld USD) pozyskując środki w EUR (1,5 mld EUR) oraz przez okres trwania transakcji będzie raz na pół roku otrzymywało odsetki według stałej stopy w USD płacąc w odsetki według stałej stopy w EUR.
Ministerstwo Finansów zamieniło również środki w CNH pozyskane w wyniku emisji na rynku chińskim (3,0 mld CNY) na środki w EUR (0,4 mld EUR) i przez okres trwania transakcji będzie otrzymywać raz w roku oprocentowanie według stałej stopy w CNH, jak również oprocentowanie według stałej stopy w EUR.
Prezentacja transakcji typu cross currency swap została uwzględniona w notyfikacji fiskalnej za rok 2016 r. przekazanej do Komisji Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) transakcje te zmieniając strukturę walutową zadłużenia podlegają uwzględnieniu w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.
NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.

Ad 3)
Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2016 r. środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 2,2 mld EUR.
NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry