Wycena obligacji w euro (Private Placement)

Wycena obligacji w euro (Private Placement)

Ministerstwo Finansów informuje, że 20 listopada br. dokonano wyceny 2-letnich obligacji nominowanych w euro w formacie Private Placement.
Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro. Zmienny kupon w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej o marżę 45pb płacony będzie kwartalnie. Cena emisyjna wyniosła 100,723% wartości nominalnej. Równocześnie z przedmiotową emisją przeprowadzono zabezpieczającą transakcję swapową zmieniającą stopę zmienną na stałą. MF otrzyma kwartalne płatności odpowiadające zmiennym płatnościom odsetkowym oraz roczne płatności w wysokości 0,15% wartości nominalnej emisji. W efekcie osiągnięto ujemną rentowność transakcji wynoszącą -0,15%.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Organizatorem emisji był Barclays Bank PLC.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry