Stawki podatkowe

  Stawki podatkowe

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "ustawą", przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

  • według skali podatkowej (obowiązującej w latach 2009-2016) art. 27 ust. 1 ustawy:

  Podstawa obliczenia podatku w złotych

  Podatek wynosi

  Ponad

  do

   

   

  85 528 

  18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 1)

  85 528 

   

     14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 


  1) Kwota zmniejszająca podatek, określona w pierwszym przedziale skali podatkowej, wynosząca 556,02 zł odpowiada dochodowi niepowodującemu obowiązku zapłaty podatku w wysokości 3 091 zł.

  • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
  • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
  • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
  • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy,
  • 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej - art. 30f ust. 1 ustawy.

  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, określa w art. 12 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).

  Stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz stawki ryczałtu od przychodów osób duchownych (wikariuszy i proboszczów) są określone na 2016 rok obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. (M. P. poz. 1120) - w tej samej wysokości co na 2015 rok  obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. (M. P. poz. 1119).

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry