Płatnik PIT dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników

Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy  sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników tego podatku dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) i gdy informacji tych w ich imieniu nie składa biuro rachunkowe.


DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA

Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

Interaktywne formularze informacji, deklaracji i rocznego obliczenia podatku za rok 2016 dostępne są w zakładce e-Deklaracje sekcja Formularze

Natomiast zakładka Formularze do druku zawiera formularze za rok 2016, które można wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego.

Uwaga! Informacje, deklaracje i roczne rozliczenie podatku za rok 2016 należy składać wyłącznie na obowiązujących wersjach formularzy, tj. PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/IFT-1R(13), IFT-3/IFT-3R(7), PIT-40(22).
Oznaczenie wersji formularza znajduje się na każdej stronie w prawym dolnym rogu formularza.


FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DO URZĘDU SKARBOWEGO

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., a także w roku 2017, przepisy pozostawiają tym podmiotom wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Wyjątkiem jest  informacja IFT-3/IFT-3R, która musi być składana drogą elektroniczną.

Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, mają możliwość podpisywania formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R PIT-4R, PIT-8AR wysyłanych drogą elektroniczną "danymi autoryzującymi" (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących).

Termin składania PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R jest różny w zależności od formy ich przesłania:

  • dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc).
  • dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Więcej w kalendarzu płatnika.


SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji:

  1. Modułu systemu finansowo-księgowego
  2. Formularzy interaktywnych
  3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów


SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub przekazać w formie elektronicznej przez ePUAP (do ministra właściwego do spraw finansów publicznych). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.

W sytuacji bowiem gdy informacje w imieniu płatnika PIT  i osób niepełniących funkcji płatnika w tym podatku składa pełnomocnik – jest on obowiązany do przesyłania ich w formie elektronicznej. W tym wypadku stosuje się zasady obowiązujące dla Płatnik PIT dla więcej niż 5 podatników


TERMIN I SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO PODATNIKÓW

Termin i sposób przesyłania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 pozostaje bez zmian niezależnie od formy ich składania urzędowi skarbowemu. Upływa z końcem lutego następującego po roku podatkowym.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYBORU FORMY ELEKTRONICZNEJ

Wysyłanie formularzy drogą elektroniczną to oszczędność czasu i pieniędzy, które można spożytkować w inny efektywny sposób. To nie tylko uniknięcie przygotowywania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Masz też dłuższy termin – o miesiąc.


PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zmian.)
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zmian.)
  3. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 2362 z późn. zm.).