Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej

Kalkulator odsetek za zwłokę pomaga ustalić ich wysokość w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został zapłacony w terminie.

Wielkość odsetek jest naliczona na podstawie wprowadzonej kwoty zaległości podatkowej, przy równoczesnym podaniu daty, od której mają być naliczane odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana zostanie ta zaległość).

Kalkulator umożliwia wyliczenie stawek odsetek według stawki podstawowej, obniżonej i podwyższonej, a także wysokość opłaty prolongacyjnej.

Wysokość odsetek wg stawki podstawowej określona jest pliku (Link otwiera nowe okno).

«Powrót

Opłata prolongacyjna

Opłata prolongacyjna

Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.

W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 (tj. odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej z odsetkami, umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej), dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległości podatkowej (art. 57 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Przepisy § 1-4 i 7 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania ww. decyzji (art. 57 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa).

Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyna wydania ww. decyzji, były klęska żywiołowa lub wypadek losowy (art. 57 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa).

Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie powyższych decyzji, następuję w związku z postepowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw (art. 57 § 6 ustawy Ordynacja podatkowa).

Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności, określonych w ww. decyzji (tj. w dniu, w jakim wg. decyzji powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę). W razie niedotrzymania terminu płatności przepis art. 49 § 2 i 3 oraz art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio (art. 57 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.