Limity podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2015 roku (podatki dochodowe)

 

Limit w euro

Limit w złotych

Kwota przychodów uzyskanych w roku 2014 opodatkowanych ryczałtem, uprawniająca do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w roku 2015*

 

150 000

 

626 880

Kwota przychodów uzyskanych w roku 2014 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2015*

 

25 000

 

104 480

Kwota przychodów netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy (2014) zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych**

 

1 200 000

 

5 010 600

Limit jednorazowej amortyzacji*

 

50 000

 

209 000

Wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z VAT) za rok 2014 uprawniająca do uznania za małego podatnika w roku 2015*

 

 

1 200 000

 

 

5 015 000

 

* według kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 1 października 2014 r. (1 euro = 4.1792 zł)
** według kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2014 r. (1 euro = 4.1755 zł)
 
Podstawa prawna:  
- art. 6 ust 4, art. 21 ust 1b ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.);
- art. 5a pkt 20, art, 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2012r. poz.361 ze zm.);
- art. 4a pkt 10, art. 16k ust 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.851 ze zm.);
- art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 33 ze zm.).