Zmiany PIT, CIT w zakresie obowiązków płatnika

W dniu 12 listopada 2014 r. ogłoszona została ustawa z dnia 26 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w zakresie obowiązków płatnika PIT, CIT w zakresie wysyłania deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku.

PIT: Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika obowiązani do sporządzania i przekazywania imiennych informacji o wysokości dochodów podatników tego podatku, którzy informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 sporządzają dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych), lub gdy są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe, obowiązani będą do składania deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR), informacji (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) i rocznego obliczenia podatku (PIT-40) urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku sporządzenia informacji dla nie więcej niż 5 podatników, ww. formularze będą mogły być składane w formie papierowej (o ile nie będą składane przez biuro rachunkowe).

Wyłącznie drogą elektroniczną będą składane informacje IFT-3/IFT-3R.

Zmianie ulega także termin składania ww. formularzy w formie papierowej – do końca stycznia. Dla formularzy składanych drogą elektroniczną termin nie ulega zmianie.

 

CIT: Ustawa wprowadza obowiązek składania zeznań CIT-8, CIT-8A, CIT-8B oraz informacji IFT-2/IFT-2R za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość składania ww. formularzy w formie papierowej dotyczy podatników, którzy na podstawie przepisów wymienionych w art. 45ba ust. 2 ustawy PIT są obowiązani sporządzić informacje oraz roczne obliczenie podatku za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników PIT.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, stosują

przepisy art. 27 ust. 1c i art. 27a ustawy CIT do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.