Informacja dotycząca objęcia opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym

    Informacja dotycząca objęcia opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym

    W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym , ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1559), zgodnie z którą opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Jednocześnie uległy zmianie przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulujące kwestie związane z zabezpieczeniami akcyzowymi polegające na objęciu tymi przepisami opłaty paliwowej. Zgodnie ze zmienionymi przepisami kwota zabezpieczenia akcyzowego powinna obejmować zarówno powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe, jak i opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać.

    Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym przewiduje jednocześnie w art. 4 okresy przejściowe, w których podmioty posiadające w dniu 1 stycznia 2015 r. złożone ważne zabezpieczenie akcyzowe (czyli bez opłaty paliwowej) są zwolnione z obowiązku zabezpieczenia opłaty paliwowej do dnia złożenia nowego lub dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego, lub jakiejkolwiek zmiany tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak, niż do 31 grudnia 2015 r.

    Powoduje to, że w 2015 r. będą funkcjonowały w zakresie paliw płynnych i gazu jednocześnie zabezpieczenia akcyzowe bez opłaty paliwowej, do których niniejsza instrukcja będzie miała zastosowanie w dotychczasowym zakresie, oraz zabezpieczenia z opłatą paliwową, dla których instrukcja będzie wymagać korekt. Zabezpieczenia akcyzowe złożone w 2015 r. będą identyfikowane po liczbie 15 w numerze GRN. „Stare" zabezpieczenia będą miały w numerze GRN liczbę 14 i mniejsze liczby.

    System EMCS, a zwłaszcza Systemy kooperujące, m.in. Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2), znajdują się w trakcie rozbudowy, niemniej jednak dotychczasowe modyfikacje pozwalają na automatyczne obliczanie kwoty, którą będzie odnotowywane obciążenie lub użycie zabezpieczenia akcyzowego albo zwolnienie z tego obciążenia lub użycia, stanowiącej sumę akcyzy i opłaty paliwowej. Kwoty te będą automatycznie odnotowywane w systemie OSOZ2. Po pełnym wdrożeniu systemów informatycznych zostanie opracowana nowa instrukcja obsługi zabezpieczeń akcyzowych w Systemie EMCS. Do tego czasu, w sprawie informacji dotyczących obsługi zabezpieczeń akcyzowych zawierających opłatę paliwową, należy zwracać się do HELP DESKu.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011-2012Przejdź do góry