HELPDESK

Pytania natury technicznej związane z funkcjonowaniem i obsługą systemu CELINA można kierować do HelpDesk dla systemu CELINA:

a) adres e-mail:

celina@helpdesk.mofnet.gov.pl

b) telefony:

(33) 483-20-55 – numer ogólny – całodobowo

c) nr fax:

(33) 483-20-55 (całodobowo)

Pytania natury merytorycznej, które wiążą się z przepisami regulującymi problematykę przywozowych zgłoszeń celnych można kierować do Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC):

a) adres e-mail:

 info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

b) telefony:

801-470-477 oraz 33 85-76-251

Systemy informatyczne MF

  Korzystanie z Systemu Obsługi Deklaracji CELINA

  Korzystanie z Systemu Obsługi Deklaracji CELINA

  Korzystanie z Systemu Obsługi Deklaracji CELINA

  I. Podstawowe informacje

  System Obsługi Deklaracji CELINA, zwany dalej systemem CELINA jest krajowym systemem służącym w administracji celnej do rejestracji i przetwarzania danych ze zgłoszeń celnych i innych dokumentów celnych dotyczących towarów importowanych na obszar celny Unii Europejskiej. W systemie tym obsługiwane są przede wszystkim zgłoszenia celne w zakresie procedury dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, składowania celnego i odprawy czasowej, a także rejestrowane są deklaracje skrócone do czasowego składowania oraz powiadomienia wymagane w ramach realizacji procedury wpisu do rejestru zgłaszającego.  

  W chwili obecnej importowe zgłoszenia celne mogą być przekazywane w następującej formie:

  • komunikatu elektronicznego podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych (obsługa „bezpapierowa", w pełni zautomatyzowana),
  • zgłoszenia celnego na formularzu SAD (forma wyłącznie papierowa).

  Zasadą jest, że do zgłoszenia celnego dołącza się wszystkie dokumenty, których przedłożenie jest wymagane dla zastosowania przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary. Jednakże w przypadku zgłoszeń elektronicznych, dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego nie są przedstawiane organowi celnemu wraz z tym zgłoszeniem chyba że ich przedłożenie jest konieczne do celów kontroli celnej, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny.

  Dokumenty zadeklarowane w zgłoszeniu, do chwili zwolnienia towarów są przechowywane do dyspozycji organów celnych przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego.

  Zasady, na jakich odbywa się przesyłanie zgłoszeń elektronicznych (podpisanych kluczem) określa „Instrukcja obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych".

  Chcąc skorzystać z w pełni zautomatyzowanej obsługi  zgłoszenia celnego w systemie CELINA, należy posłużyć, się wcześniej uzyskanym certyfikatem niekwalifikowanym wystawionym przez Centrum Certyfikacji Użytkowników Zewnętrznych S.C., którym podpisuje się komunikat elektroniczny.

  Zgłoszenia celne przesyłane do systemu CELINA powinny być wypełniane zgodnie ze  „Specyfikacją techniczną XML" dla podmiotów oraz stosownie do postanowień „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych".

  System CELINA nie realizuje funkcjonalności związanych z obsługą przywozowych deklaracji skróconych składanych przy wprowadzaniu towaru na obszar celny Unii Europejskiej (obsługa w systemie AIS/ICS) lub deklaracji i zgłoszeń celnych związanych z wywozem i wyprowadzaniem towarów (obsługa w systemie ECS).

  II. Warunki korzystania z funkcjonalności systemu CELINA

  Korzystanie przez osobę zainteresowaną z możliwości przesyłania przywozowych zgłoszeń celnych w formie elektronicznej do systemu CELINA jest uzależnione od:

  1. posiadania aplikacjiumożliwiającej wytworzenie elektronicznego komunikatu w postaci XML - zbudowanego zgodnie ze specyfikacją XML dla podmiotów, zawierającą opis struktury i zawartości informacyjnej dla przesyłanych dokumentów;
  2. rejestracji firmy w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) oraz uzyskania przez osobę fizyczną, która będzie przesyłała komunikaty do systemu CELINA, klucza do bezpiecznej transmisji danych, czyli certyfikatu umożliwiającego podpisywanie zgłoszeń celnych wydawanego przez Centrum Certyfikacji Użytkowników Zewnętrznych SC.

  III. Formy komunikacji

  Wymiana komunikatów elektronicznych z systemem CELINA może odbywać się poprzez

  • serwisy internetowe:

  CELINA WebCel- https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/AppCel/index.jsp oraz

  CELINA OPUS- https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/Celina/index.jsp,

  W ramach realizacji procedury awaryjnej dopuszczalna jest także komunikacja z wykorzystaniem nośnika zewnętrznego (np. CD,  pendrive, dyskietka).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry