HELPDESK

Pytania natury technicznej związane z funkcjonowaniem i obsługą systemu CELINA można kierować do HelpDesk dla systemu CELINA:

a) adres e-mail:

celina@helpdesk.mofnet.gov.pl

b) telefony:

(33) 483-20-55 – numer ogólny – całodobowo

c) nr fax:

(33) 483-20-55 (całodobowo)

Pytania natury merytorycznej, które wiążą się z przepisami regulującymi problematykę przywozowych zgłoszeń celnych można kierować do Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC):

a) adres e-mail:

 info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

b) telefony:

801-470-477 oraz 33 85-76-251

Systemy informatyczne MF

  Korzystanie z Systemu Obsługi Deklaracji CELINA

  Korzystanie z Systemu Obsługi Deklaracji CELINA

  I. Podstawowe informacje

  System Obsługi Deklaracji CELINA, zwany dalej systemem CELINA jest krajowym systemem służącym w administracji celnej do rejestracji i przetwarzania danych ze zgłoszeń celnych i innych dokumentów celnych dotyczących towarów importowanych na obszar celny Unii Europejskiej. W systemie tym obsługiwane są przede wszystkim zgłoszenia celne w zakresie procedury dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, składu celnego, odprawy czasowej i przetwarzania pod kontrolą celną, a także rejestrowane są deklaracje skrócone do czasowego składowania oraz powiadomienia wymagane w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu.  

  W chwili obecnej importowe zgłoszenia celne mogą być przekazywane w następującej formie:

  • komunikatu elektronicznego podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych (obsługa „bezpapierowa", w pełni zautomatyzowana),
  • zgłoszenia celnego na formularzu SAD (forma wyłącznie papierowa).

  Zasadą jest, że do zgłoszenia celnego dołącza się wszystkie dokumenty, których przedłożenie jest wymagane dla zastosowania przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary. Jednakże w przypadku zgłoszeń elektronicznych, dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego nie są przedstawiane organowi celnemu wraz z tym zgłoszeniem chyba, że ich przedłożenie jest konieczne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny.

  Dokumenty, które nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, do chwili zwolnienia towarów są przechowywane do dyspozycji organów celnych przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów – przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej.

  Zasady, na jakich odbywa się przesyłanie zgłoszeń elektronicznych (podpisanych kluczem) określa „Instrukcja obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych".

  Chcąc skorzystać z w pełni zautomatyzowanej obsługi  zgłoszenia celnego w systemie CELINA, należy wcześniej uzyskać klucz do bezpiecznej transmisji danych, którym podpisuje się komunikat elektroniczny. Procedura poboru klucza opisana jest w „Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT".

  Zgłoszenia celne przesyłane do systemu CELINA powinny być wypełniane zgodnie ze  „Specyfikacją techniczną XML" dla podmiotów oraz stosownie do postanowień „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych".

  System CELINA nie realizuje funkcjonalności związanych z obsługą przywozowych deklaracji skróconych składanych przy wprowadzaniu towaru na obszar celny Unii Europejskiej (obsługa w systemie ICS) lub deklaracji i zgłoszeń celnych związanych z wywozem i wyprowadzaniem towarów (obsługa w systemie ECS).© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry