Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Informacja na temat certyfikatu SSL serwera usługi Web Services systemu e-Deklaracje

Dla pełnego zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela i domeny używany jest certyfikat SSL. Certyfikat ten potwierdza wiarygodność serwisu.

Aktualne dane certyfikatu EV SSL serwera systemu e-Deklaracje:
Data instalacji: 5.03.2016 r. godz. 20:00
Wystawiony dla:
  CN=bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl
  2.5.4.15=Government Entity
  SERIALNUMBER=000002217
  1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=PL
  PostalCode=00-916
  STREET=Świętokrzyska 12
  S=mazowieckie
  L=Warszawa
  O=Ministerstwo Finansów
  C=PL
Wystawiony przez:
  CN=Certum Extended Validation CA SHA2
  OU=Certum Certification Authority
  O=Unizeto Technologies S.A.
  C=PL
Szczegóły certyfikatu:
 
Numer seryjny: ‎09db147eaa222501b45c2bdf6041cfdd
  Ważny do: 1 ‎marca ‎2018 11:13:14

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIItTCCB52gAwIBAgIQCdsUfqoiJQG0XCvfYEHP3TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB
hzELMAkGA1UEBhMCUEwxIjAgBgNVBAoTGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVzIFMu
QS4xJzAlBgNVBAsTHkNlcnR1bSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTErMCkG
A1UEAxMiQ2VydHVtIEV4dGVuZGVkIFZhbGlkYXRpb24gQ0EgU0hBMjAeFw0xNjAz
MDExMDEzMTRaFw0xODAzMDExMDEzMTRaMIHyMQswCQYDVQQGEwJQTDEfMB0GA1UE
CgwWTWluaXN0ZXJzdHdvIEZpbmFuc8OzdzERMA8GA1UEBwwIV2Fyc3phd2ExFDAS
BgNVBAgMC21hem93aWVja2llMRswGQYDVQQJDBLFmndpxJl0b2tyenlza2EgMTIx
DzANBgNVBBETBjAwLTkxNjETMBEGCysGAQQBgjc8AgEDEwJQTDESMBAGA1UEBRMJ
MDAwMDAyMjE3MRowGAYDVQQPExFHb3Zlcm5tZW50IEVudGl0eTEmMCQGA1UEAwwd
YnJhbWthLmUtZGVrbGFyYWNqZS5tZi5nb3YucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4IBDwAwggEKAoIBAQCnTwSOZdR4yVSyh2pQ/aG1RlXYYz3+jIrGsB3JqzvvyjzB
sxCEFmLjLIKmyUz7CdTTuoMYA5eD4qd2uziIGii1FNLCyLPkoqyKD5eDgsxC6n9X
t139KzSj435uTmas99t3I7PwJglNr0Rx/+UZ9fsqleoj14qdBZT3l0/rDZpsLaFI
Tm/qBHGW23Fs2dZWFq6AHVdLa6iFtm8p9yWd7udmZQHcv2JRgtOUKbiUME+DXHU5
iuHkQlklDQhUPyBjDkGG6ebmyNBLrvOq+0nbLgNHJu62clvpC0Hr6TzIpEhFwaJq
airJElTtmp+24k9dvdHWOWj0CDOI9ZbKvri5WvsxAgMBAAGjggSuMIIEqjAMBgNV
HRMBAf8EAjAAMDIGA1UdHwQrMCkwJ6AloCOGIWh0dHA6Ly9jcmwuY2VydHVtLnBs
L2V2Y2FzaGEyLmNybDBxBggrBgEFBQcBAQRlMGMwKwYIKwYBBQUHMAGGH2h0dHA6
Ly9ldmNhc2hhMi5vY3NwLWNlcnR1bS5jb20wNAYIKwYBBQUHMAKGKGh0dHA6Ly9y
ZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9ldmNhc2hhMi5jZXIwHwYDVR0jBBgwFoAUufIi
0SCS9aXhE3Wu4Hb4yfGtc48wHQYDVR0OBBYEFKp/B6sInvhXByHJSuDYIlNgxVWX
MB0GA1UdEgQWMBSBEmV2Y2FzaGEyQGNlcnR1bS5wbDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAw
HQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMIIBPgYDVR0gBIIBNTCCATEw
ggEtBgsqhGgBhvZ3AgUBATCCARwwJQYIKwYBBQUHAgEWGWh0dHBzOi8vd3d3LmNl
cnR1bS5wbC9DUFMwgfIGCCsGAQUFBwICMIHlMCAWGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9n
aWVzIFMuQS4wAwIBAhqBwFVzYWdlIG9mIHRoaXMgY2VydGlmaWNhdGUgaXMgc3Ry
aWN0bHkgc3ViamVjdGVkIHRvIHRoZSBDRVJUVU0gQ2VydGlmaWNhdGlvbiBQcmFj
dGljZSBTdGF0ZW1lbnQgKENQUykgaW5jb3Jwb3JhdGVkIGJ5IHJlZmVyZW5jZSBo
ZXJlaW4gYW5kIGluIHRoZSByZXBvc2l0b3J5IGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnR1
bS5wbC9yZXBvc2l0b3J5LjAoBgNVHREEITAfgh1icmFta2EuZS1kZWtsYXJhY2pl
Lm1mLmdvdi5wbDCCAfcGCisGAQQB1nkCBAIEggHnBIIB4wHhAHYAaPaY+B9kgr46
jO65KB1M/HFRXWeT1ETRCmesu09P+8QAAAFTMaad0gAABAMARzBFAiEAmo02iC1i
Wrq3Tp7DlJUNz1LntlpOaK0Aa053ajcVEsICIAuDKx3mITILOrqbGya+EA9N9w4f
lTr2Vn0iRiY09ud+AHcApLkJkLQYWBSHuxOizGdwCjw1mAT5G9+443fNDsgN3BAA
AAFTMaadwwAABAMASDBGAiEA8zauJbB23YlC4G4+Q2RnD0Nw88RQAd6nl3x4qsov
eL4CIQC+3z0yfm7es8n497WzYu7lo8HBd9+E+cqnEYODgAPliQB1AO5Lvbd1zmC6
4UJpH6vhnmajD35fsHLYgwDEe4l6qP3LAAABUzGmmnQAAAQDAEYwRAIgSSHYiIoP
cKrhma/3VN4qHFgicY0r6uit3Czm302z0y4CIGw4YLEEdvcpw5KOoI7FnmslgV0F
mGnGMy4ncItr/GCSAHcAzbUXm3/BwEb+6jETaj+PAC5hgvr4iW/syLL1tatgSQAA
AAFTMaabbAAABAMASDBGAiEApwLO7UG9Ujgm0xClcerEALGKDrZmiIOWHzUDdgMt
Z4cCIQCoHOUIW7gyMuqdXUriZVNyhsMG/2hB+vaL/RPubH+TWzANBgkqhkiG9w0B
AQsFAAOCAQEASG9ZYUZmom3kuYGKQ8RdNgJvj21hv3mbTGoKDC/fs6lkRzt+Dzsj
jqJhCJpQODtEZIaLZ57DDUeDueydkFxpxiWoPDyUirSPuQGpuacHh9bNRgJHnec9
xoChp+C3QEfCbd9z9yZrnawLlW0a2UVWWLtj+xq7enRL+CWmdjJmB4DcjeD4lc3o
gLm93lrD2OXaGkkqcr1TLGwEIMI/juCq2v4BEJLYdyMIWNAXCWPc3LZWqGLMivE+
zVhptlZ/ghuHopk0aukVM+Sed17Ik1bGDKyn9kqyI65tjyetSlrT+Uz0QNQ7j00w
cCGpi41+SXZfjHZ/pQ4rZtI7wqTAXtwbwQ==
-----END CERTIFICATE-----


Plik do pobrania