HELPDESK

Pytania natury technicznej związane z funkcjonowaniem i obsługą systemu ECS można kierować do HelpDesk dla systemu ECS:

 1. adres e-mail: helpdesk@ecs.mofnet.gov.pl
 2. telefony: (33) 483-20-55 – numer ogólny – całodobowo
 3. nr fax: (33) 483-20-55 (całodobowo)

Pytania natury merytorycznej, które wiążą się z przepisami regulującymi problematykę zgłoszeń wywozowych można kierować do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wg zasad wskazanych pod linkiem: http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji

Systemy informatyczne MF

  Korzystanie z Systemu Kontroli Eksportu (ECS)

  Korzystanie z Systemu Kontroli Eksportu (ECS)

  Podstawowe informacje:

  System Kontroli Eksportu (ECS) jest systemem unijnym, umożliwiającym w pełni zautomatyzowaną obsługę zgłoszenia wywozowego oraz wywozowej deklaracji skróconej (WDS), a także wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej (UE). Umożliwia m.in. awizowanie wysyłki towarów do urzędu celnego granicznego i zwrotne informowanie urzędu celnego wywozu o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego UE. Elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów przesyłane z urzędu wywozu do zgłaszającego zastępuje kartę 3 SAD i służy, jako dokument potwierdzający wywóz towarów dla celów podatku VAT. System zapewnia administracji skarbowej skuteczne sprawowanie dozoru celnego a eksporterom umożliwia znacznie szybsze udokumentowanie wywozu towarów i zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów.

  Zgodnie z przepisami UKC wywozowe zgłoszenia celne, w tym także te przesyłane w ramach realizacji procedury uproszczonej (zgłoszenia niekompletne, uproszczone i procedura w miejscu), składane są wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS. Zgłoszenia celne w formie papierowej składane są tylko przez podróżnych, którzy nie posiadają dostępu do systemu teleinformatycznego lub w przypadku procedury awaryjnej w urzędzie wywozu albo awarii aplikacji lub sieci po stronie zgłaszającego.

  Aplikacja obsługuje elektronicznie zgłoszenie wywozowe we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach, gdy takie zgłoszenie ma być złożone dla:

  • procedury wywozu,
  • procedury uszlachetniania biernego,
  • powrotnego wywozu.

  ECS umożliwia obsługę zgłoszenia wywozowego w Polsce w formie elektronicznej, także gdy urząd wywozu pełni jednocześnie rolę urzędu wyprowadzenia.

  Od dnia 8 listopada 2010 r. system ECS obsługuje wywozową deklarację skróconą (WDS) oraz zgłoszenia niekompletne, zgłoszenia uproszczone i zgłoszenia składane w ramach realizowanej procedury w miejscu.

  Obowiązek złożenia WDS został wprowadzony na poziomie unijnym od dnia 1 stycznia 2011 r. i wynika z przyjętej zasady, iż wszystkie towary wywożone z obszaru celnego UE, niezależnie od miejsca ostatecznego przeznaczenia, są przedmiotem analizy ryzyka w zakresie danych bezpieczeństwa i ochrony.

  WDS nie jest zgłoszeniem celnym. WDS jest nowym instrumentem, służącym do przekazania organom celnym danych dotyczących towaru w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Katalog sytuacji, w jakich składana jest WDS został określony w Załączniku nr 4 do „Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS".

  Zgłoszenia wywozowe i wywozowe deklaracje skrócone w formie elektronicznej przesyłane do systemu ECS muszą być podpisane albo za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych albo przy użyciu uzyskanego na nowych zasadach certyfikatu niekwalifikowanego S.C. wg zasad opisanych w Instrukcji postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT, wprowadzonej wraz z uruchomieniem usługi e-Klient SC w dniu 29.06.2015 r.

  Obecnie wszelkich rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji danych podmiotów, osób reprezentujących i zakresów reprezentacji należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" (Instrukcja e-Klient SC).

  Elektroniczne zgłoszenia wywozowe i wywozowe deklaracje skrócone powinny być wypełniane zgodnie ze  „Specyfikacją techniczną XML" dla podmiotów oraz stosownie do postanowień „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych", ze szczególnym uwzględnieniem Części IX.

  Szersze informacje dotyczące systemu ECS zawarte są w „Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS".© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry