HELPDESK

Pytania natury technicznej związane z funkcjonowaniem i obsługą systemu INTRASTAT można kierować do HelpDesk dla systemu INTRASTAT:

a) adres e-mail:

helpdesk.intrastat@kat.mofnet.gov.pl

b) telefony:

(33) 483-20-55 – numer ogólny – całodobowo

c) nr fax:

(33) 483-20-55 (całodobowo)

Pytania natury merytorycznej, które wiążą się z przepisami regulującymi problematykę zgłoszeń INTRASTAT można kierować do:

1.      Wydziału INTRASTAT w Izbie Celnej w Szczecinie:

       a)      adres e-mail:

intrastat.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl;

       b)      telefony:

(91) 425-16-92; 425-16-99; 425-16-87; 425-16-33

2.      Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC):

a)      adrese-mail: 

info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

b)      telefony:

0 801-470-477 oraz +48 33 857-62-51

3Komórki ds. INTRASTAT

Systemy informatyczne MF

  Elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT

  Elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT

  Od dnia 1 czerwca 2016 r. elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT dokonywane są w ramach usługi e-INTRASTAT, realizowanej w oparciu o system AIS/INTRASTAT.

  Dostęp do usługi e-INTRASTAT jest możliwy wyłącznie dla osób, które uzyskały zaawansowany poziom dostępu do usług oferowanych przez System Informacyjny Służby Celnej (SISC) na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) i mają zarejestrowane powiązanie z osobą zobowiązaną do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT z uprawnieniem do komunikacji z Systemem AIS/INTRASTAT PRZYWÓZ lub AIS/INTRASTAT WYWÓZ lub dla obu kierunków obrotu.

  Zatem w celu uzyskania dostępu do Systemu AIS/INTRASTAT każda osoba zobowiązana, reprezentant oraz reprezentacja musi być zarejestrowana w SISC w ramach usługi e-Klient SC. Informacje o usłudze e-Klient SC (rejestracja reprezentantów, podmiotów i reprezentacji) dostępne są na PUESC w zakładce "Katalog e-Usług" => "e-Klient" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient).

  Sporządzenie elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT

  Zgłoszenie musi być sporządzone w postaci pliku XML zgodnego ze specyfikacją techniczną XML dla zgłoszeń INTRASTAT, opublikowaną na Portalu PUESC w zakładce "Systemy Służby Celnej" => "AIS" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/ais).

  Plik może być utworzony przy użyciu

  • dedykowanej aplikacji posiadanej przez osobę zobowiązaną lub jej reprezentanta;
  • programu ist@t w wersji 2.27 lub wyższej udostępnionego bezpłatnie na PUESC w zakładce Katalog e-Usług->e-INTRASTAT (https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-intrastat);
  • formularza zgłoszenia udostępnionego na PUESC w zakładce Formularze-> eFormularze, w panelu eIntrastat (https://puesc.gov.pl/web/puesc/eformularze). W tym przypadku możliwe jest wysłanie wygenerowanego pliku XML bezpośrednio do Systemu AIS/INTRASTAT z poziomu zakładki „moje dokumenty" „do wysyłki".

  Podpisanie elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT

  Wszelkie dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym, w tym zgłoszenia INTRASTAT, winny być podpisane

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893),
  • profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), lub
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu niekwalifikowanego Służby Celnej.

  Certyfikat niekwalifikowany SC może wygenerować osoba zarejestrowana w SISC (tj. posiadająca numer ID SISC wyświetlony w panelu „moje dane" w zakładce „moje konto") za pomocą funkcjonalności udostępnionej na PUESC w zakładce "moje konto" https://puesc.gov.pl/web/puesc/user-settings.

  Instrukcja generowania certyfikatu dostępna jest pod adresem:

  http://puesc.gov.pl/pki/resource/Instrukcja_generowania_certyfikatu.pdf,

  natomiast Instrukcja składania podpisu elektronicznego pod adresem:

  http://puesc.gov.pl/pki/resource/Instrukcja_skladania_podpisu_elektronicznego.pdf.

  UWAGA:W okresie przejściowym, który będzie trwał do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT mogą być przesyłane do Systemu AIS/INTRASTAT zgłoszenia niepodpisane.

  Wysłanie zgłoszenia INTRASTAT

  Elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT sporządzone w postaci komunikatu XML może być wysłane do Systemu AIS/INTRASTAT przy wykorzystaniu następujących kanałów komunikacyjnych:

  • e-mail: puesc@mf.gov.pl;- jako załącznik do wiadomości elektronicznej;
  • portal https://puesc.gov.pl;
   • wysłanie zgłoszenia sporządzonego przy użyciu formularza udostępnionego na PUESC, które po wygenerowaniu znajduje się w zakładce „Moje dokumenty" „do wysyłki"poprzez wybór dostępnej akcji „wyślij"
   • upload pliku XML: w zakładce „Moje dokumenty" „do wysyłki" poniżej tabeli z listą dokumentów znajduje przycisk „Dodaj dokument ręcznie";
  • WebService: Produkcyjne adresy WS wskazane są w specyfikacji opublikowanej na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/ecip/seap;

  Informacje dotyczące działania kanałów komunikacyjnych dostępne są na PUESC w zakładce "Systemy Służby Celnej" => "ECIP/SEAP" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/ecip/seap).

  Więcej informacji można znaleźć na PUESC, w zakładce Katalog e-Usług->e-Intrastat.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry