HELPDESK

W sprawach problemów technicznych dotyczących PDR należy kontaktować się z obsługą Help-Desk:

Telefon:+48 (33) 483-20-55

Fax:+48 (33) 483-20-55

E-mail:   celina@helpdesk.mofnet.gov.pl

Pytania natury merytorycznej,które wiążą się z zasadami rejestracji podmiotów w PDR, prosimy kierować do:

1. komórek Izb Celnych właściwych terenowo do rejestracji.

2. Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC):

a) adres e-mail:

 info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

b) telefony:

801-470-477 oraz 33 85-76-251 (dla osób dzwoniących z zagranicy)

Systemy informatyczne MF

  Podsystem Danych Referencyjnych

  Podsystem Danych Referencyjnych

  I. Podstawowe informacje

  Podsystem Danych Referencyjnych (PDR) jest narzędziem informatycznym mającym na celu dostarczenie jednolitych i aktualnych danych referencyjnych dla innych systemów celnych.

  PDR w swych zasobach przechowuje szereg informacji m.in. takich jak:

  • dane podmiotów i ich reprezentantów,
  • dane elektronicznych certyfikatów podmiotów i reprezentantów wykorzystywanych do szyfrowania przesyłanych dwukierunkowo dokumentów,
  • tabele aktualnych kursów walut,
  • dane o polskich i zagranicznych urzędach celnych,
  • dane o miejscach lokalizacji towarów znajdujących się pod kontrolą urzędów celnych,
  • słowniki kodów używanych w dokumentach celnych,
  • kalendarze pracy urzędów celnych.

  Aby PDR spełniał swą funkcję w zakresie dostarczania systemom aktualnych danych o podmiotach i ich reprezentantach, zostały wprowadzone jednolite zasady rejestracji przedsiębiorców dla celów przesyłania komunikatów elektronicznych. Od dnia 1 lipca 2010 r. obowiązująca jest „Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT".

  Zgodnie z Instrukcją, każda osoba (fizyczna lub prawna) zamierzająca przesyłać elektroniczne dokumenty do systemów celnych i tą samą drogą otrzymywać komunikaty zwrotne, powinna wystąpić o rejestrację w PDR.

  Dodatkowo w 2012 r. w PDR zaimplementowana została rola „Menadżer", która umożliwia zarejestrowanym w nim podmiotom weryfikację prawidłowości i aktualności niektórych danych przypisanych w PDR do podmiotu.© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry