HELPDESK

 Pytania natury technicznej związane z 
 funkcjonowaniem i obsługą systemu
 ZEFIR można kierować do HelpDesk
 dla systemu ZEFIR:

   a) adres e-mail:

                             izfw@kra.mofnet.gov.pl

   b) telefony:

                             0-prefix-12 62-90-199

   c) nr fax:

                             0-prefix-12 42-16-757

 

Pytania natury merytorycznej, które wiążą się
z przepisami regulującymi problematykę
ZEFIR można kierować do:

Wydziału Utrzymania, Administrowania i Rozwoju Systemów ZEFIR, OSOZ, KBK 

     e-mail:   izfw@kra.mofnet.gov.pl  lub

                     ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl


 

    a) adres e-mail:

                   ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl

 

    b) telefony:        tel. 62-90-200
 

Systemy informatyczne MF

  O systemie

  O systemie

  System Zefir jest pierwszym ogólnopolskim systemem jaki był wdrożony w Służbie Celnej RP

  Przeznaczenie i umiejscowienie

  System ZEFIR - System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowy jest systemem informatycznym kompleksowo obsługującym całość spraw związanych z finansami i rachunkowością Polskiej Służby Celnej. Projekt, wdrożenie oraz bieżące prowadzenie systemu realizowane jest przez Izbę Celną w Krakowie.   

   

  Izba Celna w Krakowie

  Al. Krasińskiego 11B
  31-111 Kraków
  tel.  62-90-200
  fax. 0-prefix-12 42-16-757
  e-mail: ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl
   

  Kierownik Projektu oraz Krajowy Koordynator Systemu: Teresa Brach

  Z-ca Kierownika Projektu oraz Z-ca Krajowego Koordynatora Systemu: Wojciech Marmuźniak


  Wydział Utrzymania, Administrowania i Rozwoju Systemów ZEFIR, OSOZ, KBKe-mail: izfw@kra.mofnet.gov.pl
  tel. 0-prefix-12 62-90-199

   

   

  Cel Wdrożenia

   

  Podstawowym celem wdrożenia Systemu ZEFIR jest ujednolicenie i skomputeryzowanie procedur związanych z finansami całej administracji celnej. Tworząc system założono, iż musi on być parametryzowalny, skuteczny, możliwy do zastosowania na wszystkich poziomach struktur Służby Celnej, a także umożliwiający szybkie i bezpieczne przetwarzanie oraz przekazywanie danych. System musiał być oczywiście przygotowany i zaakceptowany do działania zgodnego z wymaganiami określonymi przez UE. Wśród wymogów funkcjonalnych systemu kluczowe znaczenie odgrywało także powiązanie Systemu ZEFIR z innymi systemami tworzonymi dla Służby Celnej. 

   

  Historia wdrożenia

   Prace nad systemem ZEFIR rozpoczęły się w 1998 roku. 23 kwietnia 1998 r. pomiędzy Głównym Urzędem Ceł i firmą Systemy Komputerowe Główka S.A. z Bielska Białej podpisana została umowa na realizację prototypu oraz pilotowe wdrożenie systemu. Odbiór prototypu nastąpił 23 sierpnia 1999 r., natomiast 1 września 1999 r. rozpoczęła się jego próbna eksploatacja w Urzędzie Celnym w Krakowie (obecnej Izbie Celnej w Krakowie), a 1 października w Nowym Targu. ZEFIR od dnia 1 stycznia 2000 r. w pełni funkcjonował we wszystkich jednostkach krakowskiego Urzędu Celnego. Jego ostateczny odbiór nastąpił 19 stycznia 2001r. Wdrożenie ogólnopolskie rozpoczęto w czerwcu 2002r, a zakończono w styczniu 2004r, obejmując swym zasięgiem wszystkie Izby Celne wraz z podległymi jednostkami.

   

  Architektura systemu

   

  Podstawowymi elementami Systemu ZEFIR są moduły. Obecnie system składa się z następujących modułów:

   

  Moduły tworzone od podstaw z uwagi na specyfikę zagadnień merytorycznych:

  • Moduł "Obsługa i windykacja należności celnych i podatkowych" (rozliczanie cła i podatków wraz z egzekucją należności),
  • Moduł "Obsługa zabezpieczeń i sum depozytowych",
  • Moduł "Zabezpieczenia generalne i ryczałtowe",
  • Moduł "Sprzedaż towarów z likwidacji",
  • Podsystem "Kasa IC/UC/OC",
  • Moduł "Dłużnik" - obsługa spraw dłużnika wraz z aktualizacją zadłużenia ogólnopolskiego,
  • Moduł "Mundur" - rozliczanie sortów mundurowych,
  • Moduł "Akcyza",
  • Moduł "Kasa-Akcyza",
  • Moduł "Tradycyjne Środki Własne UE",
  • Moduł "Egzekucja",
  • Moduł "Administracja lokalna i centralna",
  • Moduł "InterDB-Stat" - analityczny moduł raportujący wykorzystujący kostki OLAP,
  • Moduł "InterDB-Profil" - kreator profili analizy ryzyka,
  • OSOZ – Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń umożliwiający saldowanie on line wszystkich zabezpieczeń,
  • Krajowa Baza Kontrahentów – jednolita baza kontrahentów uczestniczących w procedurach celnych.
  • e-Zefir – Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami wykorzystywany do przekazywania deklaracji podatku akcyzowego, podatku od gier oraz opłaty paliwowej w formie elektronicznej(ulotka informacyjna-plik do pobrnia)


  System KBK  - Krajowa Baza Kontrahentów

  Celem wdrożenia projektu było zapewnienie szybkiej, skutecznej i jednoznacznej identyfikacji kontrahenta występującego w Systemie ZEFIR oraz w innych systemach celno-podatkowych. Głównym wyznacznikiem kontrahenta jest NIP. Dane kontrahenta umożliwiają rejestrację wielu adresów siedzib (również wiele adresów e-mail). Została zaimplementowana funkcjonalność umożliwiająca wprowadzanie danych nowych kontrahentów, modyfikacji, uzupełniania i korekty z uwzględnieniem uprawnień użytkowników w tym zakresie. Z poziomu systemów eksploatowanych w AC będzie istniała możliwość weryfikacji poprawności danych kontrahenta i szybka jednoznaczna identyfikacja przy minimalnych warunkach wyszukiwania.

  Dodatkowe korzyści to:

  • Szybka identyfikacja kontrahenta i możliwość uzyskania informacji o nim.
  • Wykorzystanie jednolitych danych kontrahenta w wielu systemach celnych.
  • Uzyskanie wiarygodnej analizy z danych zlokalizowanych w różnych systemach poprzez jednoznaczną identyfikację kontrahenta.

  System posiada zaimplementowane mechanizmy współpracy z innymi systemami oraz jest współpracuje z Systemem KEP w zakresie weryfikacji kontrahentów.
   

  Moduły bazujące na oryginalnej wersji oprogramowania PowerCerv Financial Plus, dostosowanym do obsługi finansów Służby Celnej:

  • Moduł "Księga Główna",
  • Moduł "Wydatki i koszty",
  • Moduł "Kontrola dyscypliny budżetowej",
  • Moduł "Środki trwałe",
  • Moduł "Obsługa Planów i Harmonogramów dla BR MF", 

  Pliki do pobrania

  • Ulotka informacyjna o e-ZEFIR.pdf ( 1085 KB )
   Ulotka informacyjna dotycząca e-ZEFIR - Modułu Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami - służącego do przesyłania deklaracji akcyzowych i podatku od gier drogą elektroniczną


© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry