Kaucja gwarancyjna

  Kaucja gwarancyjna

  W serwisie Kaucja gwarancyjna znajduje się wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

  Rozwiązania przeciwdziałające nadużyciom i wyłudzaniu podatku od towarów i usług w obrocie niektórymi towarami zostały przewidziane w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027). Jednym z nich jest instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 605), wprowadziła z dniem 1 lipca 2015 r. zmiany w wykazie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych polegające na:

  - wyłączeniu niektórych postaci złota w związku z ich objęciem mechanizmem odwróconego obciążenia;

  - dodaniu m.in. srebra i platyny w postaci surowca i półproduktu, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz cyfrowych aparatów fotograficznych.

  Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej. Polega to na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów*, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości.

  *prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

  Wejdź do serwisu Kaucja gwarancyjna

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry