Płatnik PIT dla WIĘCEJ niż 5 podatników

 


Informacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy  sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników tego podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), lub gdy informacje te są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe.


DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA

Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR.

Interaktywne formularze informacji, deklaracji i rocznego obliczenia podatku za rok 2017 dostępne są w zakładce e-Deklaracje sekcja Formularze

Natomiast zakładka Formularze do druku zawiera formularze za rok 2017, które można wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego.

Uwaga! Informacje, deklaracje i roczne rozliczenie podatku za rok 2017 należy składać wyłącznie na obowiązujących wersjach formularzy, tj. PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/IFT-1R(13), IFT-3/IFT-3R(7), PIT-40(22).
Oznaczenie wersji formularza znajduje się na każdej stronie w prawym dolnym rogu formularza.


FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DO URZĘDU SKARBOWEGO

Od 1 stycznia 2015 r. istnieje obowiązek składania przez te podmioty do urzędów skarbowych ww. dokumentów wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, mają możliwość podpisywania formularzy PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR wysyłanych drogą elektroniczną "danymi autoryzującymi" (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących).

Termin składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • PIT-4R, PIT-8AR – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
  • PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Więcej w kalendarzu płatnika.


SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTONICZNĄ

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji:

  1. Modułu systemu finansowo-księgowego
  2. Formularzy interaktywnych
  3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów


SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub przekazać w formie elektronicznej przez ePUAP (do ministra właściwego do spraw finansów publicznych). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.


TERMIN I SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO PODATNIKÓW

Termin i sposób przesyłania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 pozostaje bez zmian. Upływa z końcem lutego następującego po roku podatkowym.


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zmian.)
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zmian.)
  3. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563)
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r. poz. 1802.).