UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).

Formularze dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - Informacje ogólne

Formularze elektroniczne to formularze dostępne w zakładce e-Deklaracje, sekcja „Formularze” w postaci:

 • formularzy interaktywnych - do pobrania i wypełnienia w formacie PDF,
 • formularzy online dostępnych w postaci przystępnego kreatora ułatwiającego wypełnienie i złożenie deklaracje w zakresie:
  • podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-2, PCC-3, PCC-3/A,
  • podatku od spadków i darowizn: SD-2, SD-3, SD-3/A, SD-Z2,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej: PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z.

  Formularze te nie wymagają pobrania żadnych dodatkowych programów i plików.

Od 01.01.2016 r. wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) może być przesłany również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej przez dedykowany kanał usług sieciowych (WS, XML, SOAP, WSDL).

Czy formularze elektroniczne mogą być złożone przez pełnomocnika?

Deklaracje mogą być złożone drogą elektroniczną przez inną osobę – ustanowionego pełnomocnika. Podatnicy, płatnicy i inkasenci, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika powinni złożyć w formie papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1.

Formularze związane z dokumentami elektronicznymi które należy złożyć w formie papierowej:

 • UPL-1 - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • OPL-1 - zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Jak podpisać formularze elektroniczne?

Formularze elektroniczne mogą być podpisane:

 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 • danymi autoryzującymi (podpisem elektroniczny nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) na które składają się:
  • Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
  • Imię (pierwsze);
  • Nazwisko;
  • Data urodzenia;
  • Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość "0" (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.
  Danymi autoryzującymi nie mogą być podpisywane deklaracje składane przez pełnomocników.


Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Do prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularzy niezbędne jest zainstalowanie w systemie:

 1. Zestaw do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie) - w przypadku wysyłania formularzy podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Program Adober Reader dostępny nieodpłatnie na stronie producenta.
  Interaktywne formularze wymagają co najmniej wersji 9.0.0.

 3. Wtyczka (plug-in) v.4.2.0

  Niezbędna do wysyłania drogą elektroniczną dokumentów podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF. Więcej informacji na temat wtyczki można znaleźć w zakładce Instrukcje

  W przypadku wysyłania formularzy drogą elektroniczną podpisanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu konieczne jest pobranie i zainstalowanie wersji 4.2.0 wtyczki lub nowszej.

  Instalacja wtyczki nie jest konieczna w przypadku wysyłania formularzy wyłącznie podpisanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop.Instrukcja dotycząca instalacji i wysyłania formularzy interaktywnych

Najczęstsze Pytania i odpowiedzi związane z wysyłaniem deklaracji drogą elektroniczną