Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) - Pytania i odpowiedzi

Aby wyszukać odpowiedź na pytanie  proszę skorzystać z wyszukiwarki tematycznej rozwijając pole wyboru TEMAT. Można także w polu SZUKAJ wpisać słowa kluczowe i uruchomić wyszukiwanie. Wyszukiwanie słów kluczowych odbywa się w wybranych tematach lub we wszystkich pytaniach, jeśli temat nie zostanie wybrany.

Wysłałem plik JPK_VAT i chciałbym sprawdzić UPO – gdzie mogę to zrobić?

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla JPK_VAT podpisanego danymi autoryzującymi i wysłanego przez e-bramkę JPK_VAT można sprawdzić przez stronę UPO-JPK DA (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

W pozostałych przypadkach należy skorzystać z UPO-JPK (link otwiera plik PDF 46 KB). Link otwiera się wyłącznie w Internet Explorer.

Warto też pamiętać, że po podpisaniu JPK_VAT danymi autoryzującymi podatnik otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link do pobrania UPO.

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT?

  • Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.
  • Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia się ewidencję VAT, składa deklarację VAT i przesyła JPK_VAT.

Dane przesyłane w JPK_VAT stanowią informację o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT[1], w której umieszcza się dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza VAT, ma m.in. obowiązek wykazywania sprzedaży i zakupu w ewidencji VAT, raportowania danych w niej zawartych w postaci JPK_VAT oraz sporządzania deklaracji VAT.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Oznacza to również brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT.

Jeżeli podatnik z powodu zawieszenia działalności gospodarczej nie dokonuje zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Składanie JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej

Od wskazanej zasady istnieją wyjątki. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy (art. 99 ust. 7b ustawy o VAT):

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.[1] ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).

 

Podatnik posiada sprzęt komputerowy z systemem Mac OS. Aplikacje klienckie, udostępniane przez MF do obsługi JPK_VAT są dostępne na system operacyjny Windows lub Linux. Czy MF przewiduje stworzenie bezpłatnych narzędzi dających możliwość wysyłki JPK_VAT z wykorzystaniem profilu zaufanego dla użytkowników korzystających z Mac OS? Czy przygotowane przez MF programy Klient JPK oraz e-mikrofirma będą przystosowane do system Mac OS?

Klient JPK 2.0 działa obecnie w systemach Windows i Linux, natomiast e-mikrofirma w Windows. Oprogramowanie Ministerstwa Finansów, umożliwiające wysyłanie JPK_VAT, powstało w pierwszej kolejności dla systemów operacyjnych Windows, ponieważ korzysta z nich ponad 80% użytkowników komputerów w Polsce, a tylko niewiele ponad 1% z systemu operacyjnego Mac OS X.

Ważne: Przykładowy JPK_VAT, dostępny w formie pliku tekstowego CSV, który służy podatnikowi do przygotowania właściwego JPK_VAT, jest odczytywany przez wszystkie arkusze kalkulacyjne, także te współpracujące z Mac OS X.

Dodatkowo, aby utworzyć i wysłać JPK_VAT w formacie XML w systemie operacyjnym Mac OS X (Apple), należy uruchomić aplikację Klient JPK 2.0 wersja Linux64 w aplikacji Virtualbox.

 

Czy mogę usunąć faktury wystawione w aplikacji e-mikrofirma?

W module sprzedaży nie ma możliwości usuwania wystawionych faktur z uwagi na auto numerowanie wystawianych faktur. Błędnie wystawione faktury przed wprowadzeniem do obrotu można edytować wprowadzając poprawne dane, natomiast te już wprowadzone do obiegu prawnego należy skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej. Uwaga, nie ma też możliwości usunięcia faktur zakupu. W związku z tym należy podobnie postępować z dokumentami zakupu

VAT-12 - w jaki sposób wykazywać w JPK_VAT usługi taksówek osobowych, opodatkowane w formie ryczałtu.

1.       Podatnik świadczy tylko usługi taksówkowe rozliczane ryczałtowo - art.114 ustawy o VAT (składa tylko VAT-12)

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, który wybrał opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12) - zgodnie z art. 114 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221) wykazuje sprzedaż usług taksówkowych w następujących pozycjach JPK_VAT:

- K_17 - kwota netto

- K_18 - podatek VAT

W przypadku faktur wystawionych dla podmiotów gospodarczych – wykazujemy każdą fakturę w oddzielnym wierszu.

Raport z kasy rejestrującej - zbiorczo w jednym wierszu (po odjęciu faktur VAT do paragonów - wystawionych dla przedsiębiorców)

Usługi taksówek osobowych są opodatkowane w formie ryczałtu według stawki 4%. Natomiast te same usługi rozliczane na zasadach ogólnych są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Podatnik wykonujący usługi taksówek osobowych i rozliczający się na VAT-7 (zasady ogólne) składa JPK_VAT i wpisuje kwotę netto i podatku VAT należnego odpowiednio w pola K_17 i K_18. Dlatego kierując się zasada równości, podatnik rozliczający się na druku VAT-12 (ryczałt), kwotę netto oraz podatku należnego od tych usług, opodatkowaną wg stawki 4%, również wpisuje w pola K_17 i K_18.

2.       Podatnik świadczy usługi taksówkowe oraz wykonuje inne czynności opodatkowane (składa VAT-12 oraz VAT-7/7K)   

Podatnik, który świadczy usługi taksówek osobowych i składa VAT-12 oraz wykonuje inne czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług i rozlicza je na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jest zobowiązany złożyć jedną informację JPK_VAT za dany miesiąc, obejmującą swoim zakresem wszystkie wykonane w tym okresie czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W JPK_VAT wykazuje sprzedaż usług taksówkowych (VAT-12) w pozycjach

- K_17 dla kwoty netto

- K_18 dla podatku VAT

Inne czynności opodatkowane (VAT 7 lub 7K) wykazuje we właściwych polach JPK_VAT

Świadczenie usług taksówek osobowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) jest wykazywana w JPK_VAT zbiorczo, np. w oparciu o raport okresowy z kasy rejestrującej.

Natomiast świadczenie usług taksówkowych na rzecz podmiotów gospodarczych jest co do zasady dokumentowana poprzez wystawioną fakturę. Każda faktura wystawiona na rzecz podmiotu gospodarczego musi zostać wykazana odrębnie w JPK_VAT. Nie wykazuje się odrębnie faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). W takim przypadku faktura jest wystawiana wyłącznie w sytuacji, gdy takie żądanie zgłosi nabywca- konsument. Faktura ta nie zawiera nr NIP nabywcy, ponieważ nabywca nie posiada takiego numeru identyfikacji podatkowej.

 

Świadczę usługi taksówek osobowych i rozliczam podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12. Czy od 1 stycznia 2018 r. mam obowiązek składać informację JPK_VAT?

Tak. Każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12, jest zobowiązany do składania informacji JPK_VAT.
Informacje JPK_VAT należy przesyłać za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Pierwszą informację JPK_VAT należy złożyć za styczeń 2018 r., w terminie do 26 lutego 2018 r.

Czy w aplikacji e-mikrofirma istnieje możliwość zapisania na stałe listy kontrahentów?

Aplikacja umożliwia zapisanie danych kontrahentów i stworzenie bazy kontrahentów. Przy dodawaniu faktury dla nowego kontrahenta, po jej zapisaniu zostanie on automatycznie umieszczony w bazie kontrahentów. Dodać do bazy nowego kontrahenta można także wybierając przycisk Nowy kontrahent i wypełniając w nowym oknie te dane, które wykorzystywane są na fakturze, czyli pola: - Nazwę kontrahenta, - NIP – pole NIP wymagane jest tylko w przypadku firmy, jeśli do bazy kontrahentów wpisywana jest osoba prywatna należy zaznaczyć checkbox osoba prywatna, wtedy w polu NIP pojawia się nieedytowalna wartość BRAK, - Dane adresowe: pola Ulica, Numer domu, Kod pocztowy, Miasto. Dodatkowo w polu Uwagi można zapisać bardziej szczegółowe dane adresowe oraz pomocne dane na temat kontrahenta, jak numer jego rachunku bankowego, telefon, e-mail oraz dowolne dane

Dokonałem zakupu paliwa po cenie jednostkowej brutto, w jaki sposób mogę wprowadzić w aplikacji e-mikrofirma fakturę?

W przypadku faktur dokumentujących zakup paliwa można wprowadzić wartość netto z podsumowania faktury, ilość „1” jako jedno tankowanie, wybrać stawkę 23%, program automatycznie obliczy i wpisze wartość brutto. W przypadku, gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku należy również zaznaczyć checkbox 50%.

Dla kogo jest aplikacja e-mikrofirma?

Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Aplikacja umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

Mam wiele pozycji na fakturze zakupów, czy muszę wprowadzać do aplikacji e-mikrofirma wszystkie pozycje na niej zawarte?

Do aplikacji można wprowadzić wartości z podsumowania faktury zakupowej, uwzględniając zawarte na niej stawki VAT.

Czy jest możliwość generowania w aplikacji e-mikrofirma faktur od cen brutto?

Faktury w aplikacji e-mikrofirma są generowane od wartości netto, która powiększona jest o wybraną stawkę VAT.

Gdzie w aplikacji e-mikrofirma powinienem umieścić numer PKWiU?

Taki zapis można umieścić w polu UWAGI.

Sprzedaż ewidencjonuję za pomocą kasy fiskalnej, gdzie mogę wpisać taki raport w aplikacji e-mikrofirma?

Aplikacja umożliwia dodanie danych z miesięcznego raportu kasowego, aby został on uwzględniony w rejestrze sprzedaży VAT i pliku JPK_VAT. W tym celu należy dodać nowy raport fiskalny dostępny z menu głównego – kafelek Raport fiskalny, bądź z ekranu Lista kasa fiskalna (przycisk Dodaj raport), wypełniając wszystkie wymagane pola. Dla jednego okresu można dodać tylko jeden raport fiskalny. Do listy pozycji należy wprowadzić kwoty z raportu miesięcznego pomniejszone o kwoty z zaksięgowanych faktur wystawionych do paragonów. Jeśli w firmie jest więcej niż jedna kasa fiskalna, można wprowadzić osobno pozycje z raportów z każdej z posiadanych kas lub zsumować raporty i wpisać je jako jedna pozycja dla odpowiedniej stawki VAT.

W jaki sposób w aplikacji e-mikrofirma wprowadzić fakturę zakupową VAT, w przypadku gdy wystawca wskazuje na fakturze ceny jednostkowe brutto. Samodzielne ich wprowadzenie po kwotach netto, czego wymaga dla dalszych wyliczeń program, prowadzi do zaokrągleń, przy których dochodzi do rozbieżności między danymi wyliczonymi przez aplikację, a danymi wynikającymi z faktur.

W takim wypadku można wprowadzić wartości netto z podsumowania z faktury zakupu lub samodzielnie przeliczyć na wartości netto. Aplikacja wylicza automatycznie kwoty podatku VAT od wartości netto według zaszytego w niej algorytmu. Obecnie analizowana jest możliwość wprowadzenia edycji kwoty podatku, tak aby wyeliminować groszowe rozbieżności. Aplikacja na podstawie stworzonego rejestru nie tworzy automatycznie deklaracji VAT-7/VAT-7K. Kwoty do interaktywnego formularza deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7/VAT-7K, należy przenieść ręcznie z wygenerowanych rejestrów w zaokrągleniu do pełnych złotych.

W jaki sposób w aplikacji e-mikrofirma ustawiona jest funkcjonalność numeracji wprowadzonych w aplikacji faktur VAT. Przykładowo w liście faktur sprzedaży faktura nr 1/1/2018 z przedwczoraj ma lp. 3, wczorajsza o nr 2/1/2018 ma lp. 2 ,a dzisiejsza o nr 3/1/2018 lp. 1?

W modułach aplikacji – lista faktur sprzedaży i lista faktur zakupu – domyślnie pierwszy na liście jest najnowszy dokument. Listy te można jednak w dowolny sposób sortować, klikając odpowiednio w poszczególne nagłówki (rosnąco, malejąco, wg poszczególnych kolumn). Liczby z pierwszej kolumny listy faktur sprzedaży i zakupów są tylko podglądową informacją o ilości wprowadzonych faktur i nie są powiązane z liczbą porządkową po przeniesieniu do rejestru. Po rozliczeniu okresu do ewidencji zakupu i sprzedaży faktury trafiają chronologicznie w kolejności od daty najstarszej do najnowszej według daty księgowania.

Czy i w jaki sposób mogę zrobić w aplikacji e-mikrofirma kopię zapasową danych (backup)?

Istnieje możliwość ręcznego zrobienia kopii zapasowej (backup-u) poprzez skopiowanie plików baz danych. W tym celu należy skopiować folder katalogu roboczego. Ścieżkę do katalogu można odnaleźć w module ustawienia -> katalog roboczy.

Nie posiadam kasy rejestrującej, czy mogę w aplikacji e-mikrofirma wprowadzić ewidencjonowaną przeze mnie sprzedaż bezrachunkową?

Tak. W tym celu należy wykorzystać moduł kasy fiskalnej. Należy dodać nowy raport fiskalny dostępny z menu głównego – kafelek Raport fiskalny, bądź z ekranu Lista kasa fiskalna (przycisk Dodaj raport), wypełniając wszystkie wymagane pola. Aplikacja w numerze dowodu domyślnie zawiera edytowalny wpis sprzedaż detaliczna, który w razie potrzeby można zmienić np. na sprzedaż bezrachunkowa, itp.

Czy jest możliwość wystawiania w e-mikrofirma faktur pro-forma, zaliczkowych? Jak można ewidencjonować takie faktury?

Nie. E-mikrofirma nie posiada takiej funkcjonalności. Aplikacja pozwala wyłącznie na wystawienie faktury końcowej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wystawione poza aplikacją faktury zaliczkowe (z odrębną serią) w niej ujmować. W przypadku korzystania w aplikacji z autonumerowania faktur (według schematu - numer faktury/miesiąc/rok), wystawione poza aplikacją faktury należy wprowadzić po wygenerowaniu w aplikacji ostatniej faktury „autonumerowanej” w danym miesiącu. W przypadku ujmowania innych faktur należy zwrócić uwagę na numerację.

Czy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT w e-mikrofirma mogą prowadzić podatnicy rozliczający się w VAT metodą kasową?

Tak. Użytkownik może na podstawie dodatkowej daty księgowania dowolnie określić okres, do którego przyporządkować wystawioną fakturę. Data może być wcześniejsza, tożsama lub późniejsza niż data wystawienia. W przypadku stosowania metody kasowej istnieją dwa rozwiązania obsługi – wprowadzanie faktur wystawionych poza aplikacją do okresu, w którym została uiszczona należność za fakturę lub w przypadku wystawiania faktur przez aplikację określenie daty księgowania jako datę terminu płatności, w przypadku otrzymania zapłaty przed terminem płatności należy wcześniej edytować fakturę i zmienić datę księgowania określającą otrzymanie płatności

Czy za pomocą e-mikrofirma można wystawić fakturę na osobę fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej (osobę prywatną)?

Tak. Aplikacja pozwala na wystawienie faktury dla osoby prywatnej, która nie posiada NIP. Aby wystawić fakturę dla osoby prywatnej należy na ekranie nowej faktury zaznaczyć checkbox osoba prywatna w części dotyczącej kontrahenta. Spowoduje to automatyczne wstawienie wartości BRAK w polu NIP. W polu Nazwa kontrahenta należy podać imię i nazwisko osoby prywatnej, dla której wystawiana jest faktura.

Czy aplikacja e-mikrofirma pozwala na wystawienie faktury VAT-RR przy transakcjach z rolnikiem ryczałtowym, kiedy wystawcą faktury jest jej nabywca?

Nie. Wystawiane przez użytkownika w aplikacji faktury VAT są automatycznie przenoszone do rejestru sprzedaży, wobec czego nie ma możliwości wystawiania faktur VAT-RR przez nabywcę płodów rolnych na rzecz rolnika ryczałtowego, z uwagi na specyficzny tryb ich ewidencjonowania.

Czy aplikacja e-mikrofirma pozwala na wystawienie faktury w systemie samofakturowania, gdy fakturę VAT wystawia nabywca?

Nie .Wystawiane przez użytkownika w aplikacji faktury VAT są automatycznie przenoszone do rejestru sprzedaży, wobec czego nie ma możliwości wystawiania faktur jako nabywca na zasadzie samofakturowania z uwagi na specyficzny tryb ich ewidencjonowania.

Czy aplikacja e-mikrofirma pozwala na wystawienie faktury w systemie VAT-marża?

Nie, poprzez aplikację e-mikrofirma można ewidencjonować tylko faktury końcowe wystawiane na zasadach ogólnych. Nie posiada ona funkcjonalności dotyczących obsługi szczególnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług jaką jest procedura VAT-marża.

Czy korzystając z e-mikrofirma można wysłać JPK_VAT wygenerowany poza tą aplikacją?

Tak, e-mikrofirma umożliwia również wysyłkę JPK_VAT, który nie został wygenerowany w aplikacji. W tym celu należy skorzystać ze znajdującego się w zakładce Lista JPK przycisku Wyślij plik spoza aplikacji.

Czy korzystając z aplikacji e-mikrofirma będzie można wygenerować i wysłać na żądanie organu inne niż JPK_VAT struktury JPK, tj. np. JPK_PKPiR, czy JPK_EWP?

Nie. E-mikrofirma służy wyłącznie do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i pozwala na wysłanie tylko struktury JPK_VAT. Aplikacja umożliwia wygenerowanie JPK_VAT w formacie gotowym do wysyłki oraz wysłanie pliku do systemu Ministerstwa Finansów, jak również pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Jak podpisywać JPK_VAT?

JPK_VAT może być podpisywany w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego (eGO). Podatnicy będący osobami fizycznymi mogą ponadto – w okresie do końca 2018 r. – podpisać plik zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika (dane autoryzujące) obejmujących:
1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
2) imię (pierwsze);
3) nazwisko;
4) datę urodzenia;
5) kwotę przychodu.
Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?

Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv, udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić według własnych potrzeb w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Tak przygotowany plik można wysłać z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0.

Jakie są konsekwencje dla podatnika otrzymania komunikatu o stwierdzeniu niezgodności w JPK_VAT?

Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, do podatnika zostanie skierowane powiadomienie w postaci: - e-maila z adresu dppt.automat@mf.gov.pl – na adres elektroniczny lub - wiadomości tekstowej SMS – na numer telefonu, który został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym [od nowego roku również w pliku JPK_VAT (3)]. Komunikat z Ministerstwa Finansów (w postaci wiadomości e-mail /sms) o zidentyfikowaniu niezgodności w JPK_VAT rodzi konieczność weryfikacji przez podatnika poprawności rozliczenia za dany okres i ewentualną korektę deklaracji lub korektę JPK_VAT albo też kontakt z właściwym dla podatnika urzędem skarbowym, celem wyjaśnienia przyczyn stwierdzonej w pliku niezgodności. Komunikat jest przy tym jedynie informacją i nie wiąże się automatycznie z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika. Jeśli po jego otrzymaniu podatnik samodzielnie dokona korekty rozliczenia podatkowego, to nie pojawią się konsekwencje w postaci podwyższonych odsetek za zwłokę (150%). Brak reakcji ze strony podatnika na powiadomienie o niezgodnościach spowoduje zainicjowanie przez urząd skarbowy czynności sprawdzających.

Czy składanie co miesiąc informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży w formie JPK_VAT zwalnia podatnika z obowiązku składania deklaracji VAT?

Nie, podatnik zobligowany jest w dalszym ciągu składać deklaracje VAT, które są podstawą samoobliczenia tego podatku.

Jak w 2018 roku złożyć korektę po wprowadzeniu nowej struktury JPK_VAT?

Korekty JPK_VAT za okresy rozliczeniowe sprzed 2018 r., przesyłane do dnia 31 stycznia 2018 r. włącznie, należy składać na dotychczas obowiązującej wersji struktury JPK_VAT(2). Natomiast korekty JPK_VAT, które będą składane już od 1 lutego 2018 r. (niezależnie od tego, którego okresu rozliczeniowego będą dotyczyć) należy składać na nowej wersji struktury JPK_VAT(3).

Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub innego podmiotu za pomocą Profilu Zaufanego? Czy konieczne jest w tym przypadku złożenie UPL-1?

Pliki JPK_VAT mogą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego (eG0). Szczegółowe informacje dotyczące założenia profilu zaufanego są dostępne pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. W przypadku, gdy spółka lub inny podmiot ustanowi pełnomocnika należy złożyć UPL-1.

Czy dopuszczalne jest złożenie więcej niż jednego pliku JPK_VATza ten sam okres przez jednego podatnika, cel złożenia każdego pliku to: 1, pliki dotyczą różnych rodzajów działalności podatnika, np. jeden dotyczy działalności rolniczej a drugi działalności gospodarczej.

Nie. W związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku. Podkreśla się przy tym, że począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r., w przypadku przesyłania JPK_VAT pierwotnego za dany okres, należy wskazać cel złożenia - 0 (zero). Każda kolejna korekta powinna natomiast zostać przesłana ze wskazaniem celu złożenia 1 oraz 2, 3 itd. – w przypadku kolejnych korekt.

Prowadzę sprzedaż mieszaną i stosuje proporcję rozliczając podatek naliczony. Rozliczam się w podatku od towarów i usług sposobem kwartalnym. W deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r. jestem zobligowany do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. JPK_VAT składamy miesięcznie. Jak mam wykazać korektę podatku naliczonego?

Roczną kwotę korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą mieszaną należy wykazać w styczniowym JPK_VAT oraz w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. mam obowiązek przesyłania JPK_VAT. Ze względu na sprzedaż mieszaną stosuje roczny wskaźnik do odliczania podatku VAT naliczonego. W związku ze stosowaniem wskaźnika rocznego w styczniu następnego roku należy dokonać korekty za rok poprzedni. W jaki sposób do JPK_VAT mam przenieść kwotę korekty, jeżeli w roku 2017 rejestry nie były prowadzone w sposób elektroniczny tylko ręcznie?

Korektę roczną VAT od wszystkich wydatków, których dotyczy korekta, należy wykazywać w JPK_VAT zbiorczo, w jednym wierszu, wypełniając odpowiednio pola K_47 i K_48. Roczna korekta jest wykazywana jednorazowo, w JPK_VAT za styczeń następnego roku. Kwota korekty jest wyliczana na podstawie zapisów w rejestrach za poprzedni rok. Korekta roczna VAT nie powoduje zmian w prowadzonych rejestrach za poprzedni rok, lecz wpływa na rozliczenie za bieżący okres w którym jest dokonywana.

Czy przedsiębiorstwo, które ma kilka oddziałów może wykazywać w JPK_VAT dane z każdego oddziału zbiorczo, czy powinno wpisywać się w JPK_VAT każdą fakturę pojedynczo z konkretnego oddziału?

Każda faktura sprzedażowa czy zakupowa w JPK_VAT powinna być wpisana pojedynczo. Nie można wpisywać zbiorczo danych z jednego oddziału.

Czy wielkość liter w numerze faktury wprowadzanej do JPK_VAT ma znaczenie?

Nie, wielkość liter w numerze faktury nie ma znaczenia.

Jeżeli podatnik wykazuje w deklaracji VAT-7 sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną ( np. wynajem lokalu na cele mieszkaniowe), czy również wykazuje sprzedaż zwolnioną w plikach JPK_VAT ?

Tak, plik JPK_VAT jest odzwierciedleniem ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz deklaracji.

Czy zero w JPK_VAT jest rozróżniane od litery "O'? Czy jeśli faktura zaczyna się od f/55666, to także trzeba napisać f/55666 czy wystarczy 55666?

Zero jest rozróżniane od litery „O”. Należy wprowadzić cały numer faktury: f/5566

Czy wypełniając JPK_VAT można pominąć część oznaczeń faktur zakupowych zwłaszcza w przypadku bardzo skomplikowanych i długich numerów faktur?

Nie można pominąć części oznaczeń faktur zakupowych. Należy wprowadzić cały numer faktury.

Podatnik ma małe obroty (poniżej 200 tys. zł), ale jest podatnikiem VAT czynnym. Czy też musi składać JPK_VAT?

Tak, jeśli przedsiębiorca nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego związanego z wysokością obrotów poniżej 200 tys. zł i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, to ma obowiązek sporządzania i przesyłania JPK_VAT.

Kontrahentami firmy są wyłącznie firmy zagraniczne. Program nie przyjmuje ani numeru VAT unijnego ani zagranicznego kodu pocztowego. Jak możemy wystawić faktury w aplikacji e-mikrofirma?

Aplikacja e-mikrofirma to narzędzie pozwalające na wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT, przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących jednooosobową działalność gospodarczą, które nie uczestniczą w obrocie zagranicznym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej między innymi eksport lub import towarów należy korzystać z innych programów.

Jak pobrać UPO dla wysłanego JPK_VAT?

W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia") lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf.

Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury", skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wypełnienie pola „DataWplywuFaktury” jest obowiązkowe. Informacja o dacie otrzymania faktury w zakresie podatku naliczonego jest istotna ponieważ powinniśmy otrzymać ją nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, aby mieć prawo do odliczenia w dacie powstania obowiązku podatkowego. Natomiast obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

W związku ze zmianą od 01.01.2018 r. struktury JPK_VAT z drugiej na trzecią, jak należy numerować korekty JPK_VAT wysyłane w roku 2018, a korygujące JPK_VAT z lat poprzednich? Czy będzie trzeba wpisywać kolejny numer korekty z uwzględnieniem korekt złożonych w roku bieżącym czy też zacząć od numeru 1 ?

W pozycji „Cel złożenia" należy podać kolejny numer, tj. jeżeli wcześniej w 2017 r. lub w latach poprzednich złożony został tylko plik pierwotny oznaczony cyfrą"1", a pierwszej korekty dokonuje się w 2018 r. na nowej strukturze, to należy w kolumnie „Cel złożenia" wpisać cyfrę „2", a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy 3, 4, 5 itd. Jeżeli w 2017 r. złożony został JPK_VAT z oznaczeniem celu złożenia „1" i potem były złożone korekty z oznaczeniem celu złożenia „2", to składając kolejną korektę za ten okres już według nowej struktury w 2018 r. należy wpisać „3" (niezależnie od tego ile w 2017 r. złożono korekt JPK_VAT z oznaczeniem „2"). Kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy 4, 5 itd W 2017 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT 1 – dla pierwotnego JPK_VAT 2 – dla każdej kolejnej korekty JPK_VAT W 2018 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT: 0 – dla pierwotnego JPK_VAT 1, 2, 3, 4…. dla kolejnych korekt JPK_VAT za ten sam okres.

Jaki jest czas oczekiwania na wygenerowanie UPO?

Czas oczekiwania na wygenerowanie UPO może trwać do 24 godzin.

Jak prawidłowo podatnik ma wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu, żeby VAT zapłacony z VAT-23 rozliczyć prawidłowo w pliku JPK_VAT? Jakie wprowadzać dokumenty wewnętrzne (noty, faktury wewnętrzne), żeby pozycja 38 deklaracji VAT-7 była zgodna z JPK_VAT?

JPK_VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Nabywca wykazuje w JPK_VAT ten dokument, który jest rozliczony w ewidencji podatkowej. W tej sytuacji w JPK_VAT nie wpisujemy noty lub faktury wewnętrznej a dokument źródłowy. Taki zapis powinien być zgodny z zapisem w wierszu dotyczącym WNT.

Jak w JPK_VAT wykazywać import usług oraz odwrotne obciążenia rozliczane przez nabywcę, czyli transakcje gdzie z jednej strony pojawia się VAT należny K_27-K_30, K_32-K_35, a z drugiej naliczony K_43-K_46? Czy prawidłowe jest wykazywanie po stronie należnego danych podatnika składającego JPK_VAT z jego NIP i nr faktury, którą otrzymał, gdyż to właśnie ten podmiot wykazuje VAT należny, a po stronie VAT odliczanego podać dane sprzedawcy z jego NIP i tym samym faktury (bo jest to tzw. rejestr zakupów a mamy do czynienia z zakupem od kontrahenta)?

W każdym z ww. przypadków należy wykazywać dane rzeczywistego kontrahenta wystawiającego fakturę, a nie dane własne podatnika (tj. odbiorcy faktury).

Jak w JPK_VAT wykazywać import uproszczony, gdzie rozliczany jest po obu stronach deklaracji VAT należny K_25-K_26 i naliczony, odpowiednio K_43-K_46? Czy po stronie należnego podawać dane podmiotu składającego JPK_VAT włącznie z własnym NIP, gdyż to ten właśnie podmiot wykazuje VAT należny i nr faktury od kontrahenta zagranicznego, a po stronie naliczonego dane kontrahenta zagranicznego z jego NIP i ten sam nr faktury (bo jest to tzw. rejestr zakupów, a mamy do czynienia z zakupem od kontrahenta zagranicznego)?

Przy imporcie na zasadach uproszczonych po obydwu stronach ewidencji - tj. zarówno podatku należnego k_25 i k_26, jak i naliczonego k_43-k_46 - powinny być wskazane dane kontrahenta zagranicznego, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury.

Czy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz transakcji objętych odwrotnym opodatkowaniem w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupu z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer własnego dokumentu księgowego i dane podatnika, czy też numer faktury zakupu z danymi kontrahenta?

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz odwrotnego opodatkowania VAT w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany nr faktury dotyczącej zakupu, na podstawie której podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego oraz dane kontrahenta (sprzedawcy), który jest rzeczywistą stroną transakcji.

Czy w polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%", czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

W polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%".

Czy w JPK_VAT powinny być prezentowane faktury dokumentujące sprzedaż usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj siedziby nabywcy, tj. terytorium kraju UE lub terytorium kraju trzeciego?

Tak. Ustawodawca przewidział raportowanie transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT 7. Przedmiotowe transakcje winny być raportowane w pozycji 11 oraz odpowiednio pozycji 12 deklaracji VAT-7 i analogicznych pozycjach (K_11 i K_12) JPK_VAT. Obecnie obowiązujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 2273). Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia stanowi objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K), z których wynika, że w pozycji 11 tych deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium.

Czy JPK_VAT dotyczy także podmiotów zarejestrowanych w VAT na terytorium Polski, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności?

Tak, z wykonywaniem na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu VAT, z tytułu których podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego, bezpośrednio wiążę się obowiązek prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, co rodzi obowiązek składania JPK_VAT.

W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT. Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej?

W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania, przy założeniu, że podatnik wiedział, że faktura jest błędna i prawidłowo ujął transakcje w swojej ewidencji jako odwrotne opodatkowanie? Po czym dostał od sprzedawcy fakturę korektę. Jak powinien wykazać ją w ewidencji?

Po stronie podatku należnego - K_34 i K_35, a po stronie podatku naliczonego K_45 i K_46. Po otrzymaniu faktury korekty dla porządku dokumentacyjnego „stornujemy" stary zapis i wprowadzamy taki sam nowy, ale z innym nr faktury.

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania, przy założeniu, że podatnik nie wiedział, że faktura jest błędna? Po czym dostał od sprzedawcy fakturę korektę. Jak powinien wykazać ją w ewidencji?

Wypełnia pola K_45 i K_46. Po otrzymaniu faktury korekty wypełni pola K_34 i K_35 cofając się do okresu historycznego, natomiast po stronie podatku naliczonego zapis już był pierwotnie, dla porządku powinno się odjąć to co było przed korektą i wpisać dane z korekty.

Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Następnie dostawca wystawił korektę do zera. Po tej operacji znów wystawiono fakturę z prawidłową nazwą odbiorcy. Czy odbiorca faktur (nabywca towaru) musi w JPK_VAT wykazać wszystkie otrzymane dokumenty, czy tylko ostatnią prawidłową fakturę dającą prawo do odliczenia?

Jeżeli wszystkie zdarzenia miały miejsce w tożsamym okresie rozliczeniowym i pliku JPK_VAT nie złożono, to powinien ująć tylko dokument ostatni. Jeżeli natomiast miało to miejsce już po złożeniu pliku JPK_VAT, to powinien zaksięgować wszystkie dokumenty, w tym korektę zmniejszającą do zera.

Czyje dane powinny znaleźć się w JPK_VAT w przypadku zaistnienia konieczności dokonania korekt deklaracji i JPK_VAT za okresy poprzedzające moment pełnej sukcesji - następcy prawnego, czy dane podmiotu sprzed sukcesji?

W korekcie JPK_VAT (analogicznie jak przy korekcie deklaracji VAT) należy wpisać dane spółki przejętej (nazwę, NIP). Deklaracje korygujące dotyczące okresów przed połączeniem, z uwagi że dotyczyć będą okresów rozliczeniowych, w których spółka przejmowana posiadała osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem, winny zawierać dane podmiotu przejmowanego (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej), natomiast powinny zostać podpisane przez spółkę przejmującą. Tożsama zasada odnosi się do JPK_VAT.

Podatnik pomylił w JPK_VAT datę przy fakturze zakupu, wpisał datę wystawienia tożsamą z datą otrzymania, choć były to różne daty. Czy koryguje JPK_VAT?

Przy pomyłce w datach dokumentów należy skorygować JPK_VAT.

Czy należy złożyć korektę JPK_VAT, jeśli nie było zmiany w wartościach tylko np. danych nabywcy (innych niż NIP)?

W przypadku błędu w danych nabywcy (NIP) – należy złożyć korektę, w przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty.

Podatnik rozlicza się kwartalnie. Dokonał sprzedaży dla osoby fizycznej w kwietniu br. i zarejestrował sprzedaż na kasie rejestrującej. Do JPK_VAT obrót wprowadził z raportu fiskalnego. W czerwcu br. okazało się, że to sprzedaż dla podatnika, więc została wystawiona faktura VAT. Czy podatnik ma korygować JPK_VAT za kwiecień, wskazując NIP kontrahenta, czy może takiej korekty dokonać w JPK_VAT za czerwiec, poprzez pomniejszenie raportu fiskalnego za czerwiec i wykazanie sprzedaży na podstawie faktury?

Należy skorygować JPK_VAT za kwiecień - wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

Podatnik rozlicza się kwartalnie. Dokonał sprzedaży dla osoby fizycznej w kwietniu br. i zarejestrował sprzedaż na kasie rejestrującej. Do JPK_VAT obrót wprowadził z raportu fiskalnego. W czerwcu br. okazało się, że to sprzedaż dla podatnika, więc została wystawiona faktura VAT. Czy podatnik ma korygować JPK_VAT za kwiecień, wskazując NIP kontrahenta, czy może takiej korekty dokonać w JPK_VAT za czerwiec, poprzez pomniejszenie raportu fiskalnego za czerwiec i wykazanie sprzedaży na podstawie faktury?

Należy skorygować JPK_VAT za kwiecień - wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

Do JPK_VAT została wprowadzona sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, pomimo że mogło to być zrobione dowodem zbiorczym. Wystąpił błąd w nazwisku tej osoby. Czy podatnik powinien sporządzić korektę JPK_VAT?

W przypadku dokonania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. brak oznaczenia NIP odbiorcy faktury), ewentualna zidentyfikowana po czasie omyłka w nazwisku takiego odbiorcy nie powinna być traktowana jako dana istotna dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT, a tym samym nie stanowi podstawy do obligatoryjnego korygowania pliku JPK_VAT.

Czy jeśli przed wysłaniem JPK_VAT za dany okres podatnik złożył deklarację i jej korektę/korekty, to może wysłać jeden JPK_VAT za ten okres już po korekcie zapisów w ewidencji czy dwa - pierwotny i korektę?

Można wysłać jeden JPK_VAT zgodny z ostatnią korektą deklaracji VAT. Liczba składanych korekt deklaracji VAT nie musi odpowiadać liczbie korekt JPK_VAT.

W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT?

W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

Czy należy wysyłać korektę JPK_VAT w sytuacji dokonania korekty deklaracji VAT-7, która polega wyłącznie na zmianie kwot: kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

W takim przypadku nie ma podstaw do złożenia korekty JPK_VAT. W pliku nie występują bowiem tego rodzaju pola.

W jakich sytuacjach podatnik ma obowiązek przesłania korekty JPK_VAT?

Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korekta powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego i zawierającego prawidłowe dane pliku JPK_VAT (błędem będzie złożenie pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane). Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2. Od stycznia 2018 w przypadku korekty oznaczamy cel złożenia 1 oraz 2, 3 itd. - przypadku kolejnych korekt.

Czynny podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz rolnika ryczałtowego zobowiązany jest dokumentować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej oraz faktury, gdyż działalność rolnicza mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. Ponadto paragon fiskalny winien być dołączony do faktury pozostającej u sprzedawcy. Co należy ująć w ewidencji sprzedaży - faktury czy wystarczającym będzie uwzględnienie takiej sprzedaży zbiorczym raportem fiskalnym?

W przypadku dostawy na rzecz rolnika ryczałtowego wystarczającym będzie uwzględnienie jej w JPK_VAT zbiorczym raportem fiskalnym.

W jaki sposób dokonać zapisu, w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, jeżeli w danym miesiącu miały miejsce zwroty towarów i obniżenia ceny (które zostały ujęte w odrębnej ewidencji korekt)? Czy wystarczy dokonać jednego zapisu zbiorczego (wartość z raportu miesięcznego pomniejszona o korekty), czy należy dokonać dwóch zapisów: - pierwszy zapis z raportu miesięcznego, - drugi zapis jako korekta na „minus„ dokonywana na podstawie ewidencji korekt?

Istnieje możliwość zastosowania obu rozwiązań – jednego zbiorczego zapisu lub dwóch oddzielnych.

Czy w strukturze JPK_VAT należy uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy".

Czy jeżeli podatnik posiada kilka kas rejestrujących, może dokonać jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien być wprowadzony odrębnie?

Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących.

Co należy ująć w ewidencji sprzedaży w polach obowiązkowych (dane kontrahenta), w przypadku gdy faktura została uznana za fakturę uproszczoną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt.3 ustawy o podatku od towarów i usług?

W ewidencji sprzedaży w polach dotyczących danych kontrahenta (nazwa) należy umieścić wpis – „faktura uproszczona".

Czy faktury rozliczające zaliczkę w 100%, czyli wykazujące wartości „zerowe", powinny być wykazywane w rejestrach oraz plikach JPK_VAT? Jeśli tak, to pod jakim miesiącem VAT?

Wystawienie faktury końcowej jest uzależnione od tego, czy faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usługi, czy tylko jej część. Wystawienie faktury końcowej następuje wtedy, gdy zaliczka nie opiewała na pełną wartość zamówienia. Nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej, a tym samym ujmowania jej w JPK_VAT, jeżeli faktura zaliczkowa, czy też kilka faktur zaliczkowych do jednego zlecenia pokrywają całość zapłaty

Podatnik otrzymał fakturę zakupową i ją zagubił. Po otrzymaniu duplikatu realizuje prawo do odliczenia, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym to prawo mu przysługiwało. W JPK_VAT jest tylko data wystawienia dowodu zakupu i data wpływu dowodu zakupu. Czy w polu „data wystawienia dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia faktury pierwotnej, czy datę wystawienia duplikatu? Czy w polu „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wpływu faktury pierwotnej, czy datę wpływu duplikatu? Czy coś się zmieni, jeśli podatnik nigdy nie otrzymał faktury pierwotnej?

Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura ulegał zniszczeniu lub zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy i została zaksięgowana, to podatnik nie będzie rozliczał podatku z duplikatu. Nie ulega zatem zmianie nr dowodu i data wystawienia faktury. Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu/zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy, lecz nie została zaksięgowana, to w polach: „data wystawienia dowodu zakupu" i „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia i wpływu faktury pierwotnej. Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu, ale wcześniej nie trafiła do odbiorcy, to należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu, wpisując dane z duplikatu.

Czy „dowodem zakupu" - w sytuacji gdy nabywca otrzymał wyłącznie duplikat faktury w ewidencji zakupu w wierszach „Numer dowodu zakupu" i „Data wystawienia dowodu zakupu" - jest pierwotna faktura czy jej duplikat?

Gdy pierwotna faktura nie trafiła do odbiorcy, należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu – podatnik winien wpisać dane z duplikatu faktury, tj. numer faktury i datę wystawienia duplikatu. Dane na duplikacie faktury powinny być tożsame z oryginałem faktury, z wyjątkiem daty wystawienia i dopisku „duplikat".

Czy pozycja „podatek należny" może zawierać znak minus w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT na dwie pozycje. Jedna pozycja faktury jest zasadna, a druga nie. Otrzymał fakturę korygującą od ww. dostawcy, która koryguje pozycję drugą faktury podstawowej. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie ma prawa do odliczenia VAT z pozycji drugiej faktury. Czy w takim przypadku należy ująć pozycję drugą faktury podstawowej netto/VAT w rejestrze oraz analogicznie korektę do niej -netto/-VAT, czy tylko pierwszą (zasadną) pozycję faktury, a pominąć pozycję drugą faktury i korektę do niej?

JPK _VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Zatem nabywca wykazuje tylko podatek VAT z faktur, który podlega odliczeniu zgodnie z przepisami. W tym przypadku należy ująć w JPK_VAT pierwszą zasadną pozycję z faktury.

Czy pole „K_43" dla „Ewidencji zakupu VAT" opisane jako „Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT, w przypadku wypełniania pola K_43 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

Czy w polach od K_10 do K_38 w JPK_VAT wprowadzamy zbiorcze dane z faktury w podziale według stawek VAT, czy każdą pozycję faktury oddzielnie?

Wykazujemy zbiorcze dane, w podziale według stawek VAT.

Jak ująć zmianę JPK_VAT w sytuacji, gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem „minus") należy je wykazać w JPK_VAT.

Czy w JPK _VAT dokumenty muszą być ułożone według daty ujęcia w ewidencji VAT?

Nie, kolejność zapisu faktur w JPK_VAT nie ma znaczenia. Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.

Jak postępować z fakturami VAT wystawionym do paragonów? Jak ujawnić takie faktury w JPK_VAT?

W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy odjąć zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury. W przypadku wystawienia faktury po wysłaniu JPK_VAT za dany okres należy przesłać skorygowany plik z wykazaną fakturą. Nie trzeba dokonywać zmian w zapisach ewidencji VAT, w sytuacji wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo – wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać „sprzedaż paragonowa". Jeżeli więc faktura została wystawiona na rzecz konsumenta, wówczas takiej nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT.

Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?

W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze).

Czy pozycja podatek należny może zawierać znak „ - " w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

Tak. Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

Czy jest możliwość wpisania do struktury JPK_VAT kwoty z przeniesienia wykazywanej w deklaracji VAT -7 w pozycji 42? Gdzie należy ją wpisać w pliku JPK_VAT?

W strukturze JPK_VAT brak odpowiednika pozycji 42 z deklaracji VAT. W pliku nie ujmuje się kwoty z przeniesienia wykazanej w deklaracji podatkowej.

Podatnik dokonuje sprzedaży w systemie VAT-marża, wystawia fakturę. Marża przyjmuje wartość ujemną (sprzedaż po cenie niższej niż cena zakupu). W ewidencji sprzedaży wykazuje marżę „0 zł". Czy należy wykazać fakturę w JPK_VAT? Jeśli tak, to należy podstawę opodatkowania i podatek należny wykazać w wartościach „0"? Czy w JPK_VAT przy VAT marża, należy ujmować poszczególne transakcje sprzedaży czy zbiorczą wypadkową dodatnią marżę, tak jak wynika to z przepisów VAT dotyczących prowadzenia ewidencji, gdzie dla transakcji VAT marża zaprowadza się dodatkową ewidencje i do właściwej ewidencji VAT i deklaracji przenosi się jedynie dodatnią wypadkową marżę z wielu transakcji (o ile wystąpi)? Kontrahenci po swojej stronie nie wykażą tych faktur, bo nie są to faktury dające prawo do odliczenia.

W pliku należy ujmować te pozycje ZBIORCZO.

Przy przekazaniu towarów i świadczenia usług na cele osobiste (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), na które podatnicy wystawiają jeden dokument zbiorczy za okres miesięczny, czy w pliku JPK_VAT można ująć taki zbiorczy dokument? Jeśli tak, to jakie powinny być dane nabywcy? Czy należy wpisać słowo „brak"?

Podatnik ujmuje te wartości w jednym dokumencie zbiorczym za okres miesięczny, wykazując to samo w JPK_VAT. W polu z oznaczeniem nabywcy wpisujemy „BRAK".

Jaki numer dokumentu należy wskazać w JPK_VAT w przypadku nabycia na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdy sprzedawca nie wystawił faktury a nabywca rozlicza VAT należny i naliczony, pomimo braku faktury?

Zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zatem podatek należny powinien być wykazany w ewidencji oraz rozliczony w deklaracji VAT, wpisując dane kontrahenta bez nr faktury (w tym polu należy wpisać: „BRAK" lub „dokument wewnętrzny").

Przy tzw. uldze na złe długi u wierzyciela nie ma odrębnych pozycji w deklaracji. Korzysta się z niej pomniejszając podstawę opodatkowania i podatek należy od sprzedaży według danej stawki za bieżący okres, czyli odpowiednio pola K_15 – K_20. Czy korzystając z ulgi na złe długi, należy wprowadzić jako jedną kwotę zbiorczą na „minus" podstawa i na „minus" podatek do wszystkich korygowanych faktur według danej stawki z opisem, że to korekta za złe długi? Czy wprowadzić jako poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami na minus?

Należy wprowadzić poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami na „minus".

W zakresie korekty związane ze zmianą przeznaczenia danego wydatku - pola K_47 („Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych") i K_48 („Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć"), czy przy zmianie przeznaczenie towaru czy środka trwałego i skorygowaniu VAT odliczonego przy zakupie (zwiększenie i zmniejszenie), należy w JPK_VAT podawać dane faktury, z której wcześniej odliczono VAT (mimo że VAT odliczony z niej był w okresach wcześniejszych)? Czy nie podawać danych z faktury, tylko opisać to jako korektę od nabycia np. środka trwałego, a w przypadku gdy jest więcej takich korekt w danym miesiącu - wykazać zbiorczo?

W JPK_VAT wykazuje się te faktury, z których dokonano wcześniej odliczenia VAT. Takie faktury wykazujemy pojedynczo.

Czy przy uldze za złe długi u dłużnika w polach K_49 („Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy"), K_50 („Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy"), dłużnik ma wykazywać zbiorczo kwotę korygowanego w tych pozycjach na plus lub minus VAT z jakimś opisem, czy wykazywać poszczególne faktury z których ta korekta wynika, mimo że wykazane były w JPK_VAT w okresach wcześniejszych, gdy odliczono z nich VAT?

Należy wskazać poszczególne faktury, z których wynika korekta.

Jak należy postąpić przy korektach rocznych pola K_47 i K_48. Czy wykazywać zbiorczo w jednym wierszu korektę VAT od wszystkich wydatków, których dotyczy korekta, czy każdą fakturę z osobna, z której VAT jest częściowo korygowany?

W tej sytuacji należy wykazać korektę zbiorczo.

Czy rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT i prowadzi jedynie działalność rolniczą podlega obowiązkowi składania JPK_VAT?

Tak, rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.

Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?

TAK, nawet w przypadku składania tzw. „zerowych" deklaracji VAT w okresie rozliczeniowy, należy wygenerować i wysłać JPK_VAT. W takim przypadku należy wypełnić nagłówek pliku JPK_VAT oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot. Pozostałych pozycji merytorycznych pliku nie należy wypełniać i pozostawić puste. TAK, nawet w przypadku składania tzw. „zerowych" deklaracji VAT w okresie rozliczeniowy, należy wygenerować i wysłać JPK_VAT. Podatnicy, którzy mają obowiązek na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, mają również obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT.

Czy JPK_VAT powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?

Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozwalają – przy spełnieniu ustawowych warunków – na kwartalne składanie deklaracji VAT.

Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?

Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czy jest możliwe odzyskiwanie loginu i hasła do konta w aplikacji Klient JPK 2.0?

Klient JPK 2.0 to aplikacja desktopowa w związku z tym nie ma możliwości odzyskiwania hasła. Po utracie hasła należy zainstalować aplikację ponownie. Utracona zostanie wtedy tylko historia wysyłek. Znając numery referencyjne poszczególnych transakcji wysyłek można pobrać i wydrukować UPO, korzystając z udostępnionego formularza UPO_JPK.pdf

W 2016 r. można było dzielić rejestry i wysyłać je w formie JPK_VAT w kilku plikach. Czy w 2017 r. można dzielić rejestry na części i wysyłać JPK_VAT częściami, czy jednak konieczny jest jeden plik?

Począwszy od stycznia 2017 r., w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku.

Czy zasady uwzględniania dokumentów w miesięcznym JPK_VAT są tożsame z zasadami sporządzania VAT-7, tj. obowiązują: data powstania obowiązku podatkowego, miesiąc otrzymania faktury i dwa następne pozwalają na uwzględnienie podatku naliczonego w trzecim miesiącu JPK, natomiast sprzedaż podatnik wykazuje w JPK wg. obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Tak, obowiązują generalnie tożsame zasady.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z VAT muszą JPK_VAT wysyłać miesięcznie. Czy podatnicy mogą wysłać „zerowe" JPK_VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału a wszystkie zakupy i sprzedaż z całego kwartału wykazać w trzecim miesięcznym zestawieniu JPK_VAT?

Nie, JPK_VAT – uwzględniający zapisy z ewidencji VAT z danego miesiąca – należy przesyłać co miesiąc, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czy obcokrajowiec, wysyłając JPK za polski podmiot, zagranicznym podpisem kwalifikowanym powinien mieć złożone UPL-1?

Tak, powinien być upoważniony poprzez UPL-1

Czy obcokrajowiec może podpisać swoim podpisem plik JPK_VAT?

Tak, od marca 2017 r. obcokrajowiec może podpisać JPK_VAT swoim podpisem. W przypadku, gdy obcokrajowiec będzie wysyłał JPK_VAT w imieniu firmy musi być upoważniony do jej reprezentowania.

W jaki sposób weryfikowane jest posiadanie pełnomocnictwa UPL-1 podczas wysyłki JPK?

Osoby składające podpis na przesyłce plików JPK zobligowane są do posiadania pełnomocnictwa UPL-1, jest ono weryfikowane na dalszym etapie przetwarzania.

Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przesyłać w okresach miesięcznych JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej JPK_VAT. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

Co oznacza komunikat „100" status przetwarzania wysłanego pliku?

Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę.

Co oznacza komunikat „300" zwracany podczas wyszukiwania statusu dokumentu?

Przyczyną jest sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_VAT.

Co oznacza komunikat 0 – „Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO"?

Błąd ten jest wynikiem chwilowego braku połączenia z bramką JPK. W takiej sytuacji powinna być podjęta ponowna próba wysłania pliku JPK_VAT, czy też próba pobrania UPO.

Co oznacza komunikat „Brakująca przestrzeń nazwy JPK"?

Taki komunikat może się pojawić, gdy plik jest wysyłany na nieprawidłowej wersji struktury pliku JPK_VAT lub gdy występują błędy w strukturze przygotowanej przez systemy komercyjne.

Co oznaczają poszczególne komunikaty o błędach przy wysyłce JPK_VAT?

Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu 401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD. 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem. 404 - Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak). 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem. 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. 407 - Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX 408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. 409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów. 410 - Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP. 411 - Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony). 412 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. 413 - Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością. 414 - Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością. 415 - Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

Co jest przyczyną błędu wysyłki JPK_VAT dla komunikatu „zainicjowanie wysyłania nie powiodło się"?

Przyczyną błędu może być m.in.: 1. użycie nieprawidłowego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów, 2. niewłaściwe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej,

Jak wysłać JPK_VAT? Czy można to zrobić samemu?

Plik JPK_VAT może być samodzielnie wysłany przez podatnika. W tym celu przygotowany JPK_VAT w formacie CSV należy w aplikacji Klient JPK 2.0 zamienić (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0.

Czy pliki JPK_VAT wysyłane są do Ministerstwa Finansów?

Zgodnie z art. 82 §1b ustawy Ordynacja podatkowa pliki JPK_VAT przesyłane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

Czy można wysyłać w JPK_VAT zbiorcze zestawienia faktur zakupu?

Nie, zgodnie z zasadami w JPK_VAT należy wykazywać każdą fakturę osobno.

Czy w okresie zawieszenia (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik dokonuje zakupów, ma obowiązek wysyłania za poszczególne miesiące pliku JPK_VAT, gdy zgodnie z art. 99 ust 7a ustawy o podatku od towarów i usług nie ma obowiązku składania deklaracji, a dokona odliczenia w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy zaraz po odwieszeniu działalności?

Jeżeli w okresie zawieszenia podatnik nie musiał składać deklaracji VAT, to nie ma obowiązku składania JPK_VAT

Czy gdy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik wykonał usługę przedmiotowo zwolnioną, co do której nie ma obowiązku składania deklaracji, to czy ma on obowiązek wysłania pliku JPK_VAT? (W zakresie podatku VAT podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiła sprzedaż zwolniona, gdyż podatek do rozliczenia nie wystąpił. Podatnik sprzedaż tę wykaże w pierwszej deklaracji podatkowej, którą złoży po odwieszeniu działalności).

Jeżeli w okresie zawieszenia wykonywane były czynności zwolnione z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku składania JPK_VAT za ten okres.

Podatnik wykonujący tylko czynności zwolnione z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Czy ma obowiązek składania JPK_VAT? Co w sytuacji, gdy wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca?

Podatnik, jeśli wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tak samo, gdy korzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy), może złożyć zgłoszenie rejestracyjnej VAT-R i organ rejestruje go jako tzw. „podatnika VAT zwolnionego". Jeśli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego, albo wykonywał czynności wyłącznie zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT i chce rozpocząć wykonywanie czynności innych niż zwolnione, jest obowiązany w odpowiednim terminie zgłosić to do NUS i złożyć wniosek VAT-R albo aktualizację VAT-R złożonego wcześniej jako zwolniony z VAT. Z tym terminem ma też obowiązek składać JPK_VAT. Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT, nie rejestruje się jako VAT czynny. Jeśli podatnik wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca, JPK_VAT składa także za ten miesiąc, w którym doszło do wyrejestrowania.

Kto nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT?

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie: - zwolnienie przedmiotowe art. 43 ust.1 ustawy o VAT – sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT - zwolnienie na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT ( m. in. organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne) - zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł), art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT