Kalkulator odsetek ustawowych

Na kalkulator odsetek ustawowych składają się cztery moduły, umożliwiające wyliczenie odsetek od należności wg stawek przewidzianych dla odsetek kapitałowych, za opóźnienie, za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także wyliczenie odsetek wg stawki innej niż wynikająca z przepisów prawa.

Wysokość odsetek jest naliczana na podstawie wprowadzonych danych: kwoty zobowiązania, terminu, od którego naliczane są odsetki, daty zapłaty czy też indywidualnej stawki uzgodnionej przez strony (w przypadku wyliczenia odsetek wg stawki innej niż wynikająca z przepisów prawa).

Uwaga! Kalkulator nalicza odsetki w okresie wskazanym do wyliczenia odsetek, uwzględniając dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty. Podając termin uregulowania odsetek, należy uwzględnić postanowienia umowne w zakresie terminu płatności (czy termin do wykonania czynności będzie podlegał przesunięciu na dzień następujący po dniu ustawowo wolnym o pracy).

 

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry