Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Przemieszczanie, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego bądź dostawy wewnątrzwspólnotowej, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (dopuszczonych do konsumpcji), tj.:

  • wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
  • wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

- dokonywane jest na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), o którym mowa w rozporządzeniu Komisji Nr 3649/92/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. poz. 334).

Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy, o ile dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz zawiera w widocznym miejscu napis „Uproszczony dokument towarzyszący do celów kontrolnych (wyroby akcyzowe)". Zobowiązanym do wystawienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest podmiot, który wysyła wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Uproszczony dokument towarzyszący powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach:

  • egzemplarz 1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinien być zachowany przez dostawcę do celów kontroli,
  • egzemplarz 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego towarzyszy wyrobom podczas przewozu i pozostaje u odbiorcy,
  • egzemplarz 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego towarzyszy wyrobom podczas przewozu i jest odsyłany przez odbiorcę do dostawcy po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbierającego.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry