Podpozycja 3824 99 92 i 3824 99 93

Podpozycja 3824 99 92 i 3824 99 93

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C191 z 5 czerwca 2018 r. opublikowana została Nota wyjaśniająca do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, która wprowadza zmiany:
 

Na stronie 182, w nocie wyjaśniającej do podpozycji CN „3824 99 92 i 3824 99 93 Produkty chemiczne lub preparaty, składające się głównie ze związków organicznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone"  dodaje się następujący tekst:

„Podpozycje te obejmują oleje oxo i ich frakcje poddane częściowej lub całkowitej estryfikacji, alkoksylacji, kondensacji lub hydrolizie. Są to ciężkie frakcje oxo (HOF), produkty uboczne procesów oxo (w tym syntezy oxo), które obejmują produkty uboczne hydroformylowania (reakcji Fischera-Tropscha z alkenów do aldehydów) oraz pozostałości po destylacji z wytwarzania alkoholi oxo. Zawierają one głównie aldehydy, etery, eteroalkohole, alkohole, estry i kwasy karboksylowe z ewentualnymi niewielkimi ilościami innych substancji (na przykład olefin i parafin).

Podpozycje te nie obejmują lekkiej frakcji oxo (LOF), stanowiącej produkty uboczne procesów oxo, która składa się głównie z olefin i parafin (pozycja 2710).".

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry