Struktura inwestorów

  Struktura inwestorów

  W lipcu zaangażowanie inwestorów zagranicznych w złotowe obligacje skarbowe spadło o 1,5 mld zł. Na koniec lipca zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 190,6 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zmniejszył się nieznacznie do 30,9% z 31,0% na koniec czerwca.

  zaangażowanie inwestorów zagranicznych

  (A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lipca 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 260 468,94 0,00 260 468,94
  Inwestorzy zagraniczni* 190 630,08 0,00 190 630,08
  Zakłady ubezpieczeniowe 62 789,67 0,00 62 789,67
  Fundusze emerytalne 2 162,39 0,00 2 162,39
  Fundusze inwestycyjne 58 871,28 0,00 58 871,28
  Osoby fizyczne 18 420,34 0,00 18 420,34
  Podmioty niefinansowe 1 157,24 0,00 1 157,24
  Inne podmioty Razem 40 150,41 0,00 40 150,41
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Razem 634 650,34 0,00 634 650,34

  (B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lipca 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki Razem 260 468,94 0,00 260 468,94
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Inwestorzy zagraniczni* 190 630,08 0,00 190 630,08
  Zakłady ubezpieczeniowe 62 789,67 0,00 62 789,67
  Fundusze emerytalne 2 162,39 0,00 2 162,39
  Fundusze inwestycyjne 58 871,28 0,00 58 871,28
  Osoby fizyczne 18 420,34 0,00 18 420,34
  Podmioty niefinansowe 1 157,24 0,00 1 157,24
  Inne podmioty 40 150,41 0,00 40 150,41
  Razem 634 650,34 0,00 634 650,34


  * W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".

  Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - lipiec 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.08.2018 r.

  W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lipca 2018 r.

    Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lipca 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 4 741,40 0,00 4 741,40
  Banki centralne 38 808,82 0,00 38 808,82
  Instytucje publiczne 953,69 0,00 953,69
  Zakłady ubezpieczeniowe 10 737,90 0,00 10 737,90
  Fundusze emerytalne 14 939,02 0,00 14 939,02
  Fundusze inwestycyjne 35 819,23 0,00 35 819,23
  Fundusze hedgingowe 1 156,08 0,00 1 156,08
  Osoby fizyczne 54,31 0,00 54,31
  Podmioty niefinansowe 9 098,93 0,00 9 098,93
  Inne podmioty 25 724,02 0,00 25 724,02
  Razem 142 033,41 0,00 142 033,41
  Rachunki zbiorcze** 48 596,67 0,00 48 596,67
  Nierezydenci razem 190 630,08 0,00 190 630,08


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lipca 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lipca 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 39 658,13 0,00 39 658,13
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 10 086,29 0,00 10 086,29
  Europa - kraje spoza UE 2 167,01 0,00 2 167,01
  Afryka 40,82 0,00 40,82
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 688,37 0,00 688,37
  Ameryka Północna 14 235,50 0,00 14 235,50
  Australia i Oceania 1 851,23 0,00 1 851,23
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 68 038,54 0,00 68 038,54
  Bliski Wschód 5 267,52 0,00 5 267,52
  Razem 142 033,41 0,00 142 033,41
  Rachunki zbiorcze** 48 596,67 0,00 48 596,67
  Nierezydenci razem 190 630,08 0,00 190 630,08


  ** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lipca 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lipca 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 27,07 0,00 27,07
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
  Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
  Afryka 20,21 0,00 20,21
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 25,00 0,00 25,00
  Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
  Australia i Oceania 0,00 0,00 0,00
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 36 853,07 0,00 36 853,07
  Bliski Wschód 1 883,46 0,00 1 883,46
  Razem 38 808,82 0,00 38 808,82


  Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w lipcu 2018 r.

  Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  02.07.2018 191 165,52 0,00 191 165,52
  03.07.2018 190 913,92 0,00 190 913,92
  04.07.2018 189 473,61 0,00 189 473,61
  05.07.2018 188 706,53 0,00 188 706,53
  06.07.2018 187 640,17 0,00 187 640,17
  09.07.2018 188 735,60 0,00 188 735,60
  10.07.2018 189 478,29 0,00 189 478,29
  11.07.2018 190 137,56 0,00 190 137,56
  12.07.2018 189 795,54 0,00 189 795,54
  13.07.2018 189 281,19 0,00 189 281,19
  16.07.2018 189 914,29 0,00 189 914,29
  17.07.2018 190 518,25 0,00 190 518,25
  18.07.2018 189 321,25 0,00 189 321,25
  19.07.2018 189 851,04 0,00 189 851,04
  20.07.2018 189 804,55 0,00 189 804,55
  23.07.2018 189 875,84 0,00 189 875,84
  24.07.2018 189 321,69 0,00 189 321,69
  25.07.2018 188 338,58 0,00 188 338,58
  26.07.2018 188 877,89 0,00 188 877,89
  27.07.2018 188 027,30 0,00 188 027,30
  30.07.2018 189 423,47 0,00 189 423,47
  31.07.2018 190 588,72 0,00 190 588,72


  Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - lipiec 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.08.2018 r.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry