Struktura inwestorów

  Struktura inwestorów

  We wrześniu zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 4,4 mld zł do poziomu 639,4 mld zł, w tym wobec banków krajowych o 0,8 mld zł (do 262,0 mld zł), krajowych inwestorów pozabankowych o 1,5 mld zł (do poziomu 187,4 mld zł) i inwestorów zagranicznych o 2,1 mld zł (do 190,0 mld zł).

  Struktura zadłużenia w krajowych SPW po inwestorach

  (A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec września 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 262 031,50 0,00 262 031,50
  Inwestorzy zagraniczni* 189 958,73 0,00 189 958,73
  Zakłady ubezpieczeniowe 64 275,82 0,00 64 275,82
  Fundusze emerytalne 2 134,67 0,00 2 134,67
  Fundusze inwestycyjne 58 837,42 0,00 58 837,42
  Osoby fizyczne 19 061,94 0,00 19 061,94
  Podmioty niefinansowe 1 187,12 0,00 1 187,12
  Inne podmioty Razem 41 887,24 0,00 41 887,24
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Razem 639 374,42 0,00 639 374,42

  (B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
   

    Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec września 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki Razem 262 031,50 0,00 262 031,50
  W tym MF 0,00 0,00 0,00
  Inwestorzy zagraniczni* 189 958,73 0,00 189 958,73
  Zakłady ubezpieczeniowe 64 275,82 0,00 64 275,82
  Fundusze emerytalne 2 134,67 0,00 2 134,67
  Fundusze inwestycyjne 58 837,42 0,00 58 837,42
  Osoby fizyczne 19 061,94 0,00 19 061,94
  Podmioty niefinansowe 1 187,12 0,00 1 187,12
  Inne podmioty 41 887,24 0,00 41 887,24
  Razem 639 374,42 0,00 639 374,42


  * W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".

  Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - wrzesień 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.10.2018 r.

  W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2018 r.

    Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Banki 3 790,37 0,00 3 790,37
  Banki centralne 39 276,41 0,00 39 276,41
  Instytucje publiczne 1 242,56 0,00 1 242,56
  Zakłady ubezpieczeniowe 9 688,14 0,00 9 688,14
  Fundusze emerytalne 13 519,36 0,00 13 519,36
  Fundusze inwestycyjne 31 683,11 0,00 31 683,11
  Fundusze hedgingowe 2 641,47 0,00 2 641,47
  Osoby fizyczne 56,91 0,00 56,91
  Podmioty niefinansowe 9 292,85 0,00 9 292,85
  Inne podmioty 29 126,90 0,00 29 126,90
  Razem 140 318,07 0,00 140 318,07
  Rachunki zbiorcze** 49 640,66 0,00 49 640,66
  Nierezydenci razem 189 958,73 0,00 189 958,73


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 39 642,05 0,00 39 642,05
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 10 105,19 0,00 10 105,19
  Europa - kraje spoza UE 2 444,43 0,00 2 444,43
  Afryka 48,37 0,00 48,37
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 759,35 0,00 759,35
  Ameryka Północna 13 131,60 0,00 13 131,60
  Australia i Oceania 1 857,73 0,00 1 857,73
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 67 429,19 0,00 67 429,19
  Bliski Wschód 4 900,16 0,00 4 900,16
  Razem 140 318,07 0,00 140 318,07
  Rachunki zbiorcze** 49 640,66 0,00 49 640,66
  Nierezydenci razem 189 958,73 0,00 189 958,73


  ** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.


  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2018 r.

    Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec września 2018 r. (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  Europa - kraje strefy euro 27,07 0,00 27,07
  Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
  Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
  Afryka 27,76 0,00 27,76
  Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 50,00 0,00 50,00
  Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
  Australia i Oceania 0,00 0,00 0,00
  Azja (bez Bliskiego Wschodu) 37 308,07 0,00 37 308,07
  Bliski Wschód 1 863,51 0,00 1 863,51
  Razem 39 276,41 0,00 39 276,41


  Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych we wrześniu 2018 r.

  Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
  Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
  03.09.2018 187 887,19 0,00 187 887,19
  04.09.2018 188 166,86 0,00 188 166,86
  05.09.2018 187 771,53 0,00 187 771,53
  06.09.2018 188 088,86 0,00 188 088,86
  07.09.2018 188 213,98 0,00 188 213,98
  10.09.2018 188 009,53 0,00 188 009,53
  11.09.2018 187 996,00 0,00 187 996,00
  12.09.2018 188 726,30 0,00 188 726,30
  13.09.2018 188 432,71 0,00 188 432,71
  14.09.2018 188 017,19 0,00 188 017,19
  17.09.2018 188 938,24 0,00 188 938,24
  18.09.2018 188 431,52 0,00 188 431,52
  19.09.2018 190 561,30 0,00 190 561,30
  20.09.2018 190 628,22 0,00 190 628,22
  21.09.2018 191 357,01 0,00 191 357,01
  24.09.2018 190 389,05 0,00 190 389,05
  25.09.2018 192 202,39 0,00 192 202,39
  26.09.2018 191 096,66 0,00 191 096,66
  27.09.2018 190 303,88 0,00 190 303,88
  28.09.2018 189 917,11 0,00 189 917,11


  Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - wrzesień 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.10.2018 r.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry