Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej

Kalkulator odsetek za zwłokę pomaga ustalić ich wysokość w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został zapłacony w terminie.

Wielkość odsetek jest naliczona na podstawie wprowadzonej kwoty zaległości podatkowej, przy równoczesnym podaniu daty, od której mają być naliczane odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana zostanie ta zaległość).

Kalkulator umożliwia wyliczenie stawek odsetek według stawki podstawowej, obniżonej i podwyższonej, a także wysokość opłaty prolongacyjnej.

Wysokość odsetek wg stawki podstawowej określona jest pliku (Link otwiera nowe okno).

«Powrót

Obniżona stawka odsetek za zwłokę do zaległości podatkowych powstałych do 31.12.2015 r.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę do zaległości podatkowych powstałych do 31.12.2015 r.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 75% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i zapłaty zaległości w całości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa).

Uwaga! Do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – powstałych do 31.12.2015 r. - wprowadzającej zmiany w zakresie odsetek za zwłokę, stosuje się przepisy art. 56 § 1a i 1b ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2015 r.
Do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Przepisy art. 56a § 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w zmienionym brzmieniu, stosuje się odpowiednio.

Odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.