Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej

Kalkulator odsetek za zwłokę pomaga ustalić ich wysokość w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej. Zaległością podatkową jest podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został zapłacony w terminie.

Wielkość odsetek jest naliczona na podstawie wprowadzonej kwoty zaległości podatkowej, przy równoczesnym podaniu daty, od której mają być naliczane odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana zostanie ta zaległość).

Kalkulator umożliwia wyliczenie stawek odsetek według stawki podstawowej, obniżonej i podwyższonej, a także wysokość opłaty prolongacyjnej.

Wysokość odsetek wg stawki podstawowej określona jest pliku (Link otwiera nowe okno).

«Powrót

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę wynosi 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.

Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym - powstałych od dnia 01.01.2016 r. - w przypadku:

  1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postepowania podatkowego,
  2. korekty deklaracji:
    1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
    2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z pózn. zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu (5 x 1.850 zł /minimalne wynagrodzenie za pracę/ = 9.250 zł).
  3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postepowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Wysokość odsetek wg. podwyższonej stawki określna jest w tabeli (Link otwiera nowe okno).

Uwaga! Do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – do 31.12.2015 r. - wprowadzającej zmiany w zakresie odsetek za zwłokę, stosuje się przepisy art. 56 § 1a i 1b ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2015 r.

Odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.