Pełnomocnictwo ogólne

  Przez pełnomocnika ogólnego można działać we wszystkich sprawach podatkowych, którymi zajmują się organy podatkowe, chyba że podatnik musi wykonać jakieś działanie osobiście.

  Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.

  Pełnomocnictwo ogólne (oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) zgłasza się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, z konta podatnika na Portalu Podatkowym. Dowiedz się, jak uzyskać identyfikator oraz hasło i zostać użytkownikiem Portalu Podatkowego.

  Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo ogólne.

  Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego są ważne od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Prowadzi go Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zobacz instrukcję krok po kroku, jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne na Portalu Podatkowym (plik PDF 1,47 MB).

   

  Pełnomocnictwo ogólne dla podmiotu (organizacji, spółki, stowarzyszenia, itd.)

  Podmiot może:

  • ustanowić swojego reprezentanta na Portalu Podatkowym (np. występującego w rejestrach spółki) i nadać mu uprawnienia do złożenia pełnomocnictwa ogólnego w imieniu tej organizacji ze swojego konta na Portalu Podatkowym. Upoważnienie do składania dokumentów pełnomocnictw ogólnych składa się papierowo do urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu,
  • upoważnić pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego) do złożenia pełnomocnictwa ogólnego z konta na Portalu Podatkowym.

   

   

  Co robić, jeśli pełnomocnictwo ogólne zostało odrzucone

   

  Należy zweryfikować poprawność danych podanych w PPO-1 przez pełnomocnika i mocodawcę (podatnika, który ustanawia pełnomocnika):

  • imię pierwsze
  • nazwisko
  • identyfikator podatkowy NIP/PESEL
  • opcjonalnie – data urodzenia.

   

  Co robić w przypadku problemów technicznych

  Jeśli wystąpią problemy techniczne na Portalu Podatkowym lub w CRPO, które uniemożliwiają złożenie pełnomocnictwa ogólnego(albo jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie) w formie elektronicznej, można je złożyć w formie papierowej na druku - PPO-1(ustanowienie pełnomocnika) albo OPO-1(w przypadku odwołania, zmiany lub wypowiedzenia), do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu.

  Dostępne na koncie na Portalu Podatkowym formularze PPO-1 i OPO-1 wskazują jakie dane powinny być w nich wskazane, aby dokument był poprawnie złożony i na jego podstawie dokonany został wpis do CRPO.  W dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać:

  • dane mocodawcy (podatnika, który ustanawia pełnomocnika), w tym jego identyfikator podatkowy NIP albo PESEL;
  • dane pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny, jeśli nie posiada identyfikatora podatkowego;
  • adres pełnomocnika do doręczeń w kraju;
  • w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – adres elektroniczny lubadres elektroniczny w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywany przez organ podatkowy.

   

  Dodatkowe informacje:

  Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed 1 lipca 2016 r. (oraz ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy) uznaje się za pełnomocnictwa szczególne.

  Osobę wyznaczoną do reprezentowania kontrolowanego na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za pełnomocnika szczególnego do spraw kontroli podatkowych.

   

  Ile kosztuje złożenie pełnomocnictwa ogólnego

  Usługa jest bezpłatna.

  W przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego (oraz jego zmiany, odwołania lub wypowiedzenia) ustnie do protokołu, zostanie ono zgłoszone przez organ podatkowy w CRPO.

   

  Podstawa prawna:

  ·         ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201, z późn. zm.)

  ·         rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 200)

  ·         rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1350)

  ·         rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323)

  ·         rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 519)