HELPDESK

W razie problemów i wątpliwości związanych z przekazywaniem informacji o rachunkach należy kontaktować się poprzez adres email
pomoc-cerber@mofnet.gov.pl.

Systemy informatyczne MF

  Akty prawne

  Akty prawne

  Ordynacja podatkowa

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2017 r.).

  • Art. 82 §2
   Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązane są do sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego. Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym.
  • Art. 82 §7
   Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze rozporządzenia:
   1) format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, uwzględniając jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem;
   2) wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w § 2, uwzględniając numer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji, dane identyfikujące posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej.
  • Art. 82 §8
   Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za pośrednictwem instytucji, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

  Rozporządzenie

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - Dz.U. poz.461 (plik PDF, 388 KB)
  Załącznik: Plik XSD – pobierz

  Adres

  Adres do doręczania, w przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego na nośniku, o czym mowa w §2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia umieszczonego w zakładce Akty prawne.

  Ministerstwo Finansów
  Departament Poboru Podatków
  Administrator Systemu CERBER
  pokój 339
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry