HELPDESK

Centrum Wsparcia systemu EMCS PL funkcjonuje w siedzibie Krajowego Centrum Informatycznego Izby Celnej w Łodzi udzielając porad merytorycznych i technicznych w zakresie funkcjonowania przedmiotowego systemu .

Centrum Informatyczne czynne jest codziennie przez całą dobę. Pełnią w nim dyżury w trybie zmianowym administratorzy techniczni systemu EMCS PL.

Centrum wsparcia czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W godzinach od 16.00 do 8.00 w ciągu tygodnia, a także w soboty, niedziele i dni wolne od pracy, dzwoniąc do helpdesk EMCS PL w Łodzi zostaniecie Państwo połączeni z dyżurującym administratorem systemu.


Telefon   +48 42 638 80 17
Faks        +48 42 638 80 50
Email      emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl
Adres      90-560 Łódź, ul. Karolewska 41

Systemy informatyczne MF

  EMCS PL - Wyjaśnienia

  EMCS PL - Wyjaśnienia

  Pytania dotyczące zabezpieczeń akcyzowych

  Skąd OSOZ będzie wiedział o zapłacie przez podmiot podatku od ponadnormatywnego ubytku?

  Zgodnie z art. 41e ust. 8 projektu w sprawie zmiany ustawy, w przypadku gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego (np. z powodu ubytków), odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia albo odnotowanie zwolnienia wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym w części nieobjętej potwierdzeniem jest dokonywane w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu celnego, po uzyskaniu przez niego we właściwy sposób potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe wygasło. Potwierdzenie, że zobowiązanie wygasło, m.in. na skutek zapłaty akcyzy od ubytków, naczelnik uzyska we własnym zakresie, np. z systemu Zefir, w którym są księgowane zobowiązania i ich zapłata, bądź z komórki finansowo-księgowej właściwej izby celnej. W powyższym przypadku zwolnienie będzie następowała na wniosek podmiotu (zgodnie z art. 74 ust. 3 i 4 ustawy zabezpieczenie akcyzowe zostaje zwrócone na wniosek podmiotu, a zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest w skutkach tożsame ze zwrotem jego części do ponownego wykorzystania).

  Czy będzie możliwe zastosowanie jednocześnie kilku kodów dostępu (pozwalających na zajęcie zabezpieczenia przez dany podmiot w systemie OSOZ) dla jednego zabezpieczenia?

  Do jednego zabezpieczenia może być przypisane kilka kodów dostępu. Wyłącznie podmiot, który złożył zabezpieczenie może zmienić kod dostępu.

  Jak będzie funkcjonował system EMCS PL w połączeniu z OSOZ w przypadku wpisania innej stawki podatku mającej wpływ na wysokość zabezpieczenia, której wysokość związana jest np. z zawartością biokomponentów obniżającą stawkę podatku akcyzowego?

  OSOZ nie weryfikuje stawki akcyzy, sprawdza tylko czy wprowadzona kwota zobowiązania podatkowego nie przekracza kwoty wolnej zabezpieczenia generalnego lub czy kwota tego zobowiązania nie jest większa od kwoty zabezpieczenia ryczałtowego podmiotu odbierającego.
  Podmiot wypełniający dokument e-AD odpowiada za poprawność wprowadzonych danych. W opisanej sytuacji system EMCS PL będzie przyjmował, że wpisana przez podmiot wysokość zobowiązania podatkowego jest prawidłowa i w razie konieczności zostanie w całości pokryta przez zabezpieczenie akcyzowe.

  Czy podmiot składający zabezpieczenia będzie mógł sprawdzić w systemie OSOZ stopień wykorzystania zabezpieczenia?

  Jedną z funkcjonalności systemu OSOZ jest udostępnienie podmiotom składającym zabezpieczeniegeneralne, po dokonaniu przez nich niezbędnych formalności, elektronicznych usług umożliwiających sprawdzenie stanu wykorzystania zabezpieczenia, wartości i liczby obciążeń zarówno bieżących jak i historycznych oraz w ograniczonym zakresie przekazywanie informacji do Systemu OSOZ. Informacje dotyczące tej kwestii są dostępne w Internecie:
  http://10.0.61.164/web/wp/systemy-informatyczne/zefir-osoz/o-systemie

  Czy każda przesyłka w której będą stwierdzone ubytki, będzie kierowana „do wyjaśnienia" i przez to będzie zajęte zabezpieczenie odnośnie części ubytkowej?

  Przewiduje się możliwość uznania pewnej ilości określonej dla danego wyrobu akcyzowego, których nieprzekroczenie nie będzie powodowało przekazania przemieszczenia do wyjaśnienia zaś zabezpieczenie jest zwalnianie w całości.

  W jaki sposób dokonywane będą wysyłki wyrobów akcyzowych na zabezpieczeniu innego podmiotu?

  W przypadku wysyłania wyrobów akcyzowych na zabezpieczeniu innego podmiotu właściciel zabezpieczenia będzie miał możliwość sprawdzania stanu wykorzystania tego zabezpieczenia. Projektowane przepisy zmiany do ustawy o podatku akcyzowym przewidują, że właściciel zabezpieczenia będzie musiał wyrazić zgodę na wykorzystywanie zabezpieczenia i zgoda taka będzie musiała zostać złożona u naczelnika urzędu celnego.

  Czy podmioty będą mogły posiadać wspólne zabezpieczenie?

  Tak. Zgodnie z projektem ustawy o podatku akcyzowym wspólna gwarancja kilku podmiotów oznacza złożenie jednej gwarancji przez kilka podmiotów.

  Pliki do pobrania© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry