Systemy informatyczne MF

  SEED PL - Informacje ogólne

  SEED PL - Informacje ogólne

  Każdy z krajów Wspólnoty Europejskiej ma obowiązek prowadzić bazę danych SEED (System for Exchange of Excise Data - System Wymiany Informacji dotyczących Podatku Akcyzowego), która zawiera wykaz podmiotów uprawnionych do produkcji, magazynowania, przyjmowania oraz dokonywania wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Bazy danych SEED są tworzone i zarządzane odrębnie w każdym z krajów Unii Europejskiej, a dane w nich zawarte są następnie udostępniane właściwym władzom pozostałych państw członkowskich do celów związanych z podatkiem akcyzowym. Baza danych SEED państw członkowskich zawierają wykaz składów podatkowych, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz zarejestrowanych odbiorców. Obowiązek stworzenia komputerowej bazy danych SEED został nałożony na każde z państw członkowskich Unii Europejskiej przepisem art. 15a Dyrektywy 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania. Podstawą prawną do prowadzenia elektronicznej bazy danych zawierającej ww. rejestry stanowi Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 oraz przepisy wykonawcze do tego rozporządzenia. Z kolei na poziomie ustawodawstwa krajowego obowiązek prowadzenia ww. bazy danych (nałożony na Ministra Finansów) wynika z art. 18 ustawy o podatku akcyzowym. W krajowej bazie SEED rejestrowane są dane dotyczące krajowych podmiotów tj. składów podatkowych, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, zarejestrowanych odbiorców, podmiotów pośredniczący, rolników prowadzących składy podatkowe oraz rolniczych składów podatkowych wraz ze wskazaniem m.in. miejsc prowadzenia działalności tych podmiotów oraz nadanych im numerów akcyzowych. Rejestracja ta dokonywana jest we właściwych urzędach celnych.
  W ramach systemu, w przypadku wprowadzenia zmian w bazie danych zapisanych na serwerze na terytorium kraju, dotyczących podmiotów krajowych uprawnionych do produkcji, magazynowania, przyjmowania oraz dokonywania wysyłki wyrobów akcyzowych, są one automatycznie przekazywane do tzw. domeny wspólnotowej Komisji Europejskiej, pozyskującej dane ze wszystkich państw członkowskich na temat wszystkich podmiotów wspólnotowych uprawnionych do produkcji, magazynowania, przyjmowania oraz dokonywania wysyłki wyrobów akcyzowych. Analogicznie, w przypadku zarejestrowania przez domenę wspólnotową faktu przesłania zmian dotyczących ww. podmiotów przez którekolwiek z państw członkowskich, informacja taka zostaje automatycznie przekazana przez domenę wspólnotową do serwerów baz danych pozostałych państw członkowskich, w tym również do serwera bazy SEED zlokalizowanej na terytorium kraju. Aktualizacje są dokonywane w przeciągu 24 h od ich wystąpienia. Wprowadzenie nowej wersji SEED stanowiącej modernizację elektronicznych baz danych, z których korzystają administracje odpowiedzialne za pobór podatku akcyzowego w każdym z krajów Wspólnoty, umożliwiło przedsiębiorcom bezpośredni dostęp do aplikacji SEED-on-Europa.

  SEED--on-Europa udostępniona przez Komisję Europejską zawiera część danych gromadzonych przez domenę wspólnotową i zapewnia prowadzącym działalność w zakresie wyrobów akcyzowych możliwość sprawdzenia online podstawowych danych na temat ich kontrahentów: ważności numeru akcyzowego, grupy wyrobów akcyzowych, które mogą oni wysyłać lub odbierać z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, rodzaju prowadzonej działalności. Zainteresowany podmiot może uzyskać te dane poprzez wprowadzenie do aplikacji SEED- on-Europa numeru akcyzowego kontrahenta.
  Dostęp do SEED-on-Europa przedsiębiorcy mogą uzyskać na stronie internetowej:

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=pl
   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry