Systemy informatyczne MF

  Podsystem Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru - TQS

  Podsystem Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru - TQS

  PODSYSTEM ZARZĄDZANIA KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI I NADZORU AIS/TQS

   

  Podsystem Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru stanowi jeden z modułów Automatycznego Systemu Importu AIS/IMPORT

   

  Akty prawne stanowiące podstawę prawną funkcjonowania systemu

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny  kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269/1 z 10.10.2013)

  - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343/558 z 29.12.2015, ze zm. L 149/19 z 13.06.2017 r.)

   

  Cel systemu

  AIS/TQS został wdrożony w Polsce w celu wspomagania Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności, urzędów celno-skarbowych i oddziałów celnych w zakresie obsługi:

  1.   wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentów taryfowych zarządzanych przez Komisję Europejską zgodnie z chronologicznym porządkiem przyjmowania według dat przyjęcia zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu, zwrotów niewykorzystanych ilości przyznanych w ramach kontyngentów;

  2.   procesów rejestrowania i przechowywania danych w zakresie przywozu i wywozu towarów objętych nadzorem statystycznym nad dopuszczeniem do obrotu lub wywozem towarów i przekazywanie do Komisji Europejskiej tych danych pochodzących z pojedynczych zgłoszeń celnych;

  3.   procesów rejestrowania i przechowywania danych w zakresie przywozu towarów objętych nadzorem statystycznym nad dopuszczeniem do obrotu towarów objętych środkami antydumpingowymi, wyrównawczymi lub tymi postepowaniami i przekazywanie do Komisji Europejskiej tych danych pochodzących z pojedynczych zgłoszeń celnych.

   

  AIS/TQS umożliwia wymianę informacji pomiędzy Krajową Administracją Skarbową i Dyrekcją Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (DG TAXUD). TQS został wdrożony 1 maja 2004 r.; w dniu 1 października 2017 r. zastąpiony został przez AIS/TQS działający w środowisku Systemu Informatycznego Służby Celnej (SISC) w ramach Systemu AIS/IMPORT.

   

  Aktualnie AIS/TQS współpracuje i wymienia dane:

  1) w domenie wspólnej, w zakresie wymiany danych referencyjnych i danych operacyjnych z 2 systemami zarządzanymi przez DG TAXUD (QUOTA2 i SURV2) i 1 systemem zarządzanym przez DG TRADE (Management Information System - MIS Database 14.6);

  2) w domenie krajowej, w zakresie wymiany danych referencyjnych i danych operacyjnych z systemami SISC (CELINA/IMPORT, AIS/IMPORT, AES).

   

  W związku z realizowanymi celami, w AIS/TQS wyodrębnione są trzy komponenty:

  ·         TQ odpowiada za obszar funkcjonalny wspierający procesy związane z obsługą zgłoszeń celnych stanowiących wnioski o zastosowanie preferencyjnej stawki celnej w ramach kontyngentów taryfowych rozdysponowywanych zgodnie z chronologicznym porządkiem przyjmowania zgłoszeń celnych;

  ·         TS odpowiada za obszar funkcjonalny wspierający procesy związane ze sprawowaniem nadzoru statystycznego nad obrotem towarami z krajami trzecimi; oraz

  ·         ADP odpowiada za obszar funkcjonalny wspierający procesy związane ze sprawowaniem nadzoru nad przywozem towarów objętych środkami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi.

  1.         Zadania realizowane przez komponent TQ:

  ·         rejestrowanie odbieranych z CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT dokumentów SAD z wnioskami o zaliczenie towaru na poczet kontyngentu taryfowego (SAD z wypełnionym polem 39 (Kontyngent));

  ·         walidacja poprawności danych, ich przetwarzanie i generowanie dziennego zestawienia wniosków o kontyngenty (zawierające dane: data transakcji, kod Taric, kod kraju pochodzenia, wnioskowana ilość wyrażona w j.m., wartość statystyczna, numer porządkowy kontyngentu taryfowego), które jest wysyłane do DG TAXUD (QUOTA2)  w odpowiednim formacie;

  ·         odbieranie z DG TAXUD zwrotnych komunikatów informujących o ewentualnie wykrytych błędach oraz komunikatów zawierających decyzje o zaliczeniu bądź odmowie zaliczenia wnioskowanej ilości na poczet kontyngentu, bądź o zablokowaniu rozdysponowywania kontyngentu taryfowego, którego dotyczył konkretny wniosek;

  ·         naniesienie konkretnej informacji o stanie obsługi wniosku (pochodzącej z odebranych komunikatów) na zarejestrowane wnioski i przekazanie jej do CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT.

  2.         Zadania realizowane przez komponent TS:

  ·         rejestrowanie odbieranych z CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT dokumentów SAD oraz z Systemu AES dokumentów wywozowych;

  ·         generowanie dziennych raportów zawierających dane (data transakcji, kod Taric, kod dodatkowy UE, kod kraju pochodzenia/przeznaczenia, kod preferencji, kod procedury, masa netto, ilość wyrażona w uzupełniającej j.m., wartość statystyczna, numer porządkowy kontyngentu taryfowego)objęte nadzorem statystycznym w przywozie i wywozie, które są wysyłane codziennie do DG TAXUD (SURV2) w odpowiednim formacie i strukturze danych;

  ·         odbieranie z DG TAXUD zwrotnych komunikatów informujących o ewentualnie wykrytych błędach w otrzymanych danych.

  Dane gromadzone przez DG TAXUD w zakresie nadzoru statystycznego nad obrotem z krajami trzecimi są analizowane i wykorzystywane przy podejmowaniu działań mających na celu ochronę wewnętrznego rynku Wspólnoty przed nadmiernym przywozem towarów korzystających z preferencji taryfowych, bądź działań  mających na celu walkę z oszustwami. Nadzór ten różni się od statystyk przywozu i wywozu przesyłanych przez państwa członkowskie UE do EUROSTAT-u. Znajomość aktualnego poziomu przywozu i wywozu towarów objętych nadzorem statystycznym ma na celu poprawę skuteczności funkcjonowania preferencji taryfowych. Dane objęte nadzorem statystycznym nad obrotem towarami z krajami trzecimi są przekazywane automatycznie na bieżąco z częstotliwością 7 dni w tygodniu.

  3.         Zadania realizowane przez komponent ADP:

  ·          rejestrowanie odbieranych z CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT dokumentów SAD;

  ·         generowanie miesięcznych raportów zawierających dane (m.in. data transakcji, kod CN, kod dodatkowy, typ środka, kod kraju pochodzenia, masa netto, ilość wyrażona w uzupełniającej j.m., wartość statystyczna, świadectwo produkcji, kwota zadeklarowanego cła antydumpingowego) objęte nadzorem nad przywozem towarów podlegających środkom antydumpingowym i antysubsydyjnym, które są wysyłane raz w miesiącu do DG TRADE (MIS Database 14.6) w odpowiednim formacie;

  ·         odbieranie z DG TRADE zwrotnych komunikatów informujących o ewentualnie wykrytych błędach w otrzymanych danych oraz ich korygowanie w raportach.

  Dane objęte nadzorem nad przywozem towarów objętych środkami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi są przekazywane z częstotliwością miesięczną.

  Zakres informacyjny podmiotowy

  -           Krajowa Administracja Skarbowa (izby administracji skarbowej, urzędy celno-skarbowe,
  oddziały celne)

  -           DG TAXUD i DG TRADE Komisji Europejskiej

  Zakres informacyjny przedmiotowy

  AIS/TQS gromadzi i przetwarza dane ze zgłoszeń celnych w przywozie i wywozie.

  Zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w AIS/TQS oraz wymienianych z systemami współpracującymi jest opisany w dokumentacji UE oraz w dokumentacji krajowej (struktury komunikatów, grupy danych, reguły i warunki, słowniki, opis funkcjonalne w podziale na czynności użytkowników):

   

  Sposób korzystania z systemu AIS/TQS jest określony w dokumencie:

  1.     Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych w. 1.16.

  Źródła danych i częstotliwość aktualizacji

  Źródła danych:

  - elektroniczne zgłoszenia celne w przywozie i wywozie,

  - komunikaty elektroniczne przesyłane przez systemy Komisji Europejskiej,

  - bazy danych odniesienia (za pośrednictwem systemów CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT): ISZTAR4 (krajowa).

  Aktualizacja danych:

  - z ISZTAR4 online.

  Termin i formy udostępniania danych

  Wnioski o zaliczenie towarów na poczet kontyngentów taryfowych zamieszczone w zgłoszeniach celnych przywozowych, które są przesyłane przez zgłaszających do CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT, w urzędów celno-skarbowych i oddziałów celnych po przyjęciu są przekazywane automatycznie do podsystemu AIS/TQS umiejscowiony w AIS/IMPORT. Następnie podlegają szczegółowej weryfikacji merytorycznej i najpóźniej następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia, wysyłane są codziennie w formie komunikatu do systemu QUOTA2 w Komisji Europejskiej. Komunikaty zawierające  wnioski są automatycznie wysyłane codziennie przed godziną 14.00 (7 dni w tygodniu), o czasie umożliwiającym dokonanie poprawy ew. błędów w transmisji. Rozdysponowanie wysłanych krajowych wniosków przeprowadzane jest przez DG TAXUD drugiego dnia licząc od daty przyjęcia zgłoszenia i przesyłane zwrotnie, w formie komunikatów, do poszczególnych państw członkowskich. Dane o stanie obsługi z otrzymanych komunikatów, AIS/TQS dowiązuje do poszczególnych zgłoszeń celnych i przesyła do systemu CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT.

  Zgłoszenia celne przywozowe, które są przesyłane przez zgłaszających do CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT oraz zgłoszenia celne wywozowe,  które są przesyłane przez zgłaszających do AES, których dane są objęte nadzorem statystycznym są rejestrowane w AIS/TQS. Dane z pojedynczych zgłoszeń, które są objęte nadzorem statystycznym są przekazywane, w formie komunikatów elektronicznych do systemu SURV2 online. Zwrotnie są odbierane komunikaty z informacjami o wynikach przeprowadzonej walidacji. Informacje o wykrytych błędach, AIS/TQS dowiązuje do poszczególnych zgłoszeń celnych i przesyła do CELINA/IMPORT lub AIS/IMPORT oraz AES.

   

  Gestor

  Ministerstwo Finansów, Departament Ceł

  Administrator systemu

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

   

  Wsparcie merytoryczne zapewnia Wydział Zintegrowanej Taryfy Celnej i Środków Taryfowych w Departamencie Ceł.

   

   

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry