Systemy informatyczne MF

  Leonardo da VINCI – System ochrony praw własności intelektualnej

  Leonardo da VINCI – System ochrony praw własności intelektualnej

  System Leonardo da VINCI jest wykorzystywany przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Służy wzmocnieniu egzekwowania prawa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. System umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji przekazywanych przez właścicieli praw własności intelektualnej wraz z wnioskiem o podjęcie działania przez organy celne. Przekazywane informacje określają prawa własności intelektualnej objęte wnioskiem o podjęcie działania przez organy celne oraz zawierają szczegółowe dane dotyczące towarów oryginalnych i podrobionych. Zakres przekazywanych informacji umożliwia identyfikację towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej a w konsekwencji podjęcie stosownych procedur związanych z zatrzymaniem takich towarów. Dodatkowo w systemie gromadzone są informacje o wszystkich zatrzymaniach towarów pirackich i podrabianych oraz możliwe jest ich  przetwarzanie celem sporządzanie różnorodnych opracowań statystycznych i analiz.


  Aby umożliwić bieżącą wymianę informacji system Leonardo da VINCI został zintegrowany z centralną bazą danych Komisj Europejskiej COPIS (anti- COunterfeit anti-PIracy Intormation System). COPIS służy wymianie danych o decyzjach w sprawie wniosków oraz zatrzymaniach pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją. Została utworzona w zwiazku z wejściem w życie 1 stycznia 2014 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 608/2013  w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.


  Główne elementy systemu:

  1. Moduł WNIOSKI – zawiera szczegółowe dane pochodzące ze składanych przez właścicieli praw własności intelektualnych unijnych i krajowych wniosków o podjęcie działania przez organy celne. W module tym można umieszczać zdjęcia, prezentacje oraz filmy, które zawierają cechy charakterystyczne towarów oryginalnych, jak również towarów pirackich bądź podrabianych, które służą identyfikacji tych towarów.
  2. Moduł NARUSZENIA – zawiera szczegółowe informacje o wszystkich zatrzymaniach towarów pirackich i podrabianych (krajowych jak również towarów zatrzymanych w innych Państwach Członkowskich). Można w nim umieszczać materiały zdjęciowe lub filmowe.
  3. Moduł RAPORTY –  umożliwia tworzenie zestawień statystycznych wykorzystywanych m. in. do analizy ryzyka.

  System jest dostępny wyłącznie dla upoważnionych użytkowników, którym został przyznany login i hasło.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry