Wpłaty na IKZE

Wpłaty na IKZE

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (w skr. IKZE) dokonane przez podatnika w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wpłat:

  1. zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  2. odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku (wpłaty), nie wyższą niż wysokość określona w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1776), tj. kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Kwotę tę, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.

Dowodem może być każdy dokument stwierdzający dokonanie wpłaty.

Realizacja odliczenia następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37.

Podstawa prawna: wskazany wyżej przepis oraz art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

OSTATNIO DODANE

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry